skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 21  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Chủ đề: Democracy xóa Nhan đề tạp chí: Social Research xóa Chủ đề: Behavioral sciences -- Psychology -- Social psychology xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

What Counts as Corruption?

White, Richard

Social Research, 1 December 2013, Vol.80(4), pp.1033-1056 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0037783X

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Liberal Democracy in India and the Dalit Critique

Guru, Gopal

Social Research, 1 April 2011, Vol.78(1), pp.99-122 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0037783X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Self-Governing Society Twenty Years After: Democracy and the Third Sector in Poland

Kurczewski, Jacek ; Kurczewska, Joanna

Social Research, 1 December 2001, Vol.68(4), pp.937-976 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0037783X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Democracy and Groups

Plotke, David

Social Research, 1 July 2003, Vol.70(2), pp.463-498 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0037783X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

What Did We Lose After 1989?

Šiklová, Jiřina

Social Research, 1 July 1996, Vol.63(2), pp.531-541 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0037783X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Race, Nation, Democracy: Questioning Patriotism in the New South Africa

Maré, Gerhard

Social Research, 1 October 2005, Vol.72(3), pp.501-530 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0037783X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Polish Democracy: Dreams and Reality

Szacki, Jerzy ; Warman, Jerzy B.

Social Research, 1 December 1991, Vol.58(4), pp.711-722 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0037783X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Revival of Liberalism in Poland?

Szacki, Jerzy ; Matynia, Elzbieta

Social Research, 1 July 1990, Vol.57(2), pp.463-491 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0037783X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Notes on Pluralism

Kateb, George

Social Research, 1 October 1994, Vol.61(3), pp.511-537 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0037783X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nationalism as a Totalitarian Ideology

Urban, Jan

Social Research, 1 December 1991, Vol.58(4), pp.775-779 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0037783X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Deliberative Democracy or Agonistic Pluralism?

Mouffe, Chantal

Social Research, 1 October 1999, Vol.66(3), pp.745-758 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0037783X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Agreeing to Differ: African Democracy, Its Obstacles and Prospects

Friedman, Steven

Social Research, 1 October 1999, Vol.66(3), pp.825-858 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0037783X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Revolutionary Spectacle and Peaceful Transition

Smolar, Aleksander

Social Research, 1 July 1996, Vol.63(2), pp.439-464 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0037783X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Bitter Taste of Success: Reflections on the Intelligentsia in Post-Soviet Russia

Greenfeld, Liah

Social Research, 1 July 1996, Vol.63(2), pp.417-438 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0037783X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nationalism

Michnik, Adam ; Matynia, Elzbieta

Social Research, 1 December 1991, Vol.58(4), pp.757-763 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0037783X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Being a Conservative in a Postcommunist Country

Król, Marcin

Social Research, 1 October 1993, Vol.60(3), pp.589-607 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0037783X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Articulation and Institutionalization of Democracy in Poland

Cirtautas, Arista Maria ; Mokrzycki, Edmund

Social Research, 1 December 1993, Vol.60(4), pp.787-819 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0037783X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Transition from Authoritarianism to Democracy

Wesołowski, Włodzimierz

Social Research, 1 July 1990, Vol.57(2), pp.435-461 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0037783X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Solidarity of the Culpable

Šiklová, Jiřina ; Henley, Káča Poláčková

Social Research, 1 December 1991, Vol.58(4), pp.765-773 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0037783X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rorty's Liberal Utopia

Bernstein, Richard J.

Social Research, 1 April 1990, Vol.57(1), pp.31-72 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0037783X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 21  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (20)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
  1. Trước1993  (8)
  2. 1993đến1995  (3)
  3. 1996đến2000  (5)
  4. 2001đến2005  (3)
  5. Sau 2005  (2)
  6. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...