skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: HAL (CCSd) xóa Tác giả/ người sáng tác: Winckler, Marco xóa Chủ đề: Behavior-Driven Development xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A FORMAL ONTOLOGY FOR DESCRIBING INTERACTIVE BEHAVIORS ON USER INTERFACES

Rocha, Thiago ; Hak, Jean-Luc ; Winckler, Marco

International Journal of Semantic Computing (IJSC), 2017

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Testing Prototypes and Final User Interfaces Through an Ontological Perspective for Behavior-Driven Development

Silva, Thiago Rocha ; Hak, Jean-Luc ; Winckler, Marco

Lecture Notes in Computer Science, 2016, Vol.LNCS-9856, pp.86-107 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1007/978-3-319-44902-9_7

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An Approach for Multi-Artifact Testing Through an Ontological Perspective for Behavior-Driven Development

Thiago Rocha Silva ; Jean-Luc Hak ; Marco Winckler

Complex Systems Informatics and Modeling Quarterly, 01 July 2016, Issue 7, pp.81-107 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2255-9922 ; DOI: 10.7250/csimq.2016-7.05

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Behavior-Based Ontology for Supporting Automated Assessment of Interactive Systems

Rocha, Thiago ; Hak, Jean-Luc ; Winckler, Marco

11th International Conference on Semantic Computing IEEE ICSC 2017

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (2)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Winckler, Marco
  2. Hak, Jean-Luc
  3. Rocha, Thiago
  4. Thiago Rocha Silva
  5. Rocha Silva, Thiago

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...