skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Kỷ yếu hội nghị xóa Cơ sở dữ liệu: Sage Journals (Sage Publications) xóa Chủ đề: Bedienkomfort xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

User Acceptance of Voice Interfaces in the Automobile

Lee, Chaiwoo ; Reimer, Bryan ; Mehler, Bruce ; Coughlin, Joseph F

Proceedings of the Human Factors and Ergonomics Society Annual Meeting, September 2015, Vol.59(1), pp.1641-1645 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1541-9312 ; E-ISSN: 2169-5067 ; DOI: 10.1177/1541931215591355

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Usability evaluation of intelligent tutoring system: ITS from a usability perspective

Chughtai, Rehman ; Zhang, Shasha ; Craig, Scotty D

Proceedings of the Human Factors and Ergonomics Society Annual Meeting, September 2015, Vol.59(1), pp.367-371 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1541-9312 ; E-ISSN: 2169-5067 ; DOI: 10.1177/1541931215591076

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Considerations Toward a General Aviation Controller-Pilot Datalink Communication Display

Hubacek, Christopher J ; Deaton, John E

Proceedings of the Human Factors and Ergonomics Society Annual Meeting, September 2014, Vol.58(1), pp.110-114 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1541-9312 ; E-ISSN: 2169-5067 ; DOI: 10.1177/1541931214581024

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effects of target location and display position on touch performance of desktop touchscreen interface

Kang, Hwa-Yeong ; Shin, Gwanseob

Proceedings of the Human Factors and Ergonomics Society Annual Meeting, September 2014, Vol.58(1), pp.1854-1858 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1541-9312 ; E-ISSN: 2169-5067 ; DOI: 10.1177/1541931214581388

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tablet Interaction Accuracy and Precision: Seated vs. Walking

Hayes, Sean T ; Hooten, Eli R ; Adams, Julie A

Proceedings of the Human Factors and Ergonomics Society Annual Meeting, September 2014, Vol.58(1), pp.432-436 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1541-9312 ; E-ISSN: 2169-5067 ; DOI: 10.1177/1541931214581090

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Craig, Scotty D.
  2. Lee, Chaiwoo
  3. Hayes, Sean T.
  4. Adams, Julie A.
  5. Deaton, John E.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...