skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản User-Computer Interface xóa Tất cả các phiên bản Blankertz, Benjamin xóa Tất cả các phiên bản Attention xóa Tất cả các phiên bản Bci xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Control-display mapping in brain-computer interfaces

Thurlings, Marieke E ; van Erp, Jan B.F ; Brouwer, Anne-Marie ; Blankertz, Benjamin ; Werkhoven, Peter

Ergonomics, 01 May 2012, Vol.55(5), pp.564-580 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0014-0139 ; E-ISSN: 1366-5847 ; DOI: 10.1080/00140139.2012.661085

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Cơ sở dữ liệu 

  1. Taylor & Francis Online - Journals  (1)
  2. MEDLINE/PubMed (NLM)  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Thurlings, ME
  2. Blankertz, B
  3. Werkhoven, Peter
  4. Werkhoven, P
  5. van Erp, Jbf

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...