skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Xin lưu ý thêm kết quả có thể có sẵn bằng cách chỉnh truy vấn tìm kiếm của bạn.
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Kaji, Koichi xóa Chủ đề: Bayesian Estimate xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Harvest-based Bayesian estimation of sika deer populations using state-space models

Yamamura, Kohji ; Matsuda, Hiroyuki ; Yokomizo, Hiroyuki ; Kaji, Koichi ; Uno, Hiroyuki ; Tamada, Katsumi ; Kurumada, Toshio ; Saitoh, Takashi ; Hirakawa, Hirofumi

Population Ecology, Apr 2008, Vol.50(2), pp.131-144 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 14383896 ; E-ISSN: 1438390X ; DOI: 10.1007/s10144-007-0069-x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Yokomizo, Hiroyuki
  2. Matsuda, Hiroyuki
  3. Matsuda, H
  4. Uno, H
  5. Hirakawa , Hirofumi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...