skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Chủ đề: Bayes Factor xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Adaptive scaling of reward in episodic memory: a replication study

Mason, Alice ; Ludwig, Casimir ; Farrell, Simon

The Quarterly Journal of Experimental Psychology, 02 November 2017, Vol.70(11), pp.2306-2318 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1747-0218 ; E-ISSN: 1747-0226 ; DOI: 10.1080/17470218.2016.1233439

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Farrell, Simon
  2. Mason, Alice
  3. Ludwig, Casimir

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...