skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Journal Of Materials Science xóa Tác giả/ người sáng tác: Li, Y. xóa Tác giả/ người sáng tác: Li, Yanhong xóa Chủ đề: Batteries xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

NiCo-selenide as a novel catalyst for water oxidation.(Original Paper)

Zhao, Xiyu ; Yang, Yang ; Li, Yanhong ; Cui, Xun ; Zhang, Yunhuai ; Xiao, Peng

Journal of Materials Science, 2016, Vol.51(8), p.3724(11) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; DOI: 10.1007/s10853-015-9690-9

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Xiao, Peng
  2. Cui, Xun
  3. Zhao, Xiyu
  4. Yang, Yang
  5. Cui , Xun

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...