skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Performing Operations xóa Tác giả/ người sáng tác: Han Xiaotao xóa Chủ đề: Basic Electric Elements xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种匀压力电磁成形的装置、匀压力线圈及其获取方法
Uniform-pressure electromagnetic forming device, uniform-pressure coil and obtaining method thereof

Han Xiaotao ; LI Zhangzhe ; Cao Quanliang ; Chen Qi ; LI Liang

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种匀压力电磁成形的装置和匀压力线圈
Even pressure electromagnetic forming's device and even pressure coil

Han Xiaotao ; LI Zhangzhe ; Cao Quanliang ; Chen Qi ; LI Liang

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种金属双极板制造装置及方法
Metal bipolar plate manufacturing device and method

Han Xiaotao ; LI Zhangzhe ; Chen Qi ; Cao Quanliang ; LI Liang

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...