skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Ohno, K. xóa Cơ sở dữ liệu: Elsevier (CrossRef) xóa Chủ đề: Base Sequence xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mitochondrial mutation in fatal infantile cardiomyopathy

Tanaka, M ; Ino, H ; Ohno, K ; Hattori, K ; Sato, W ; Ozawa, T ; Tanaka, T ; Itoyama, S

Lancet (London, England), 08 December 1990, Vol.336(8728), pp.1452 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0140-6736 ; PMID: 1978914 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mitochondrial leucine tRNA mutation in a mitochondrial encephalomyopathy

Ino, H ; Tanaka, M ; Ohno, K ; Hattori, K ; Ikebe, S ; Sano, T ; Ozawa, T ; Ichiki, T ; Kobayashi, M ; Wada, Y

Lancet (London, England), 26 January 1991, Vol.337(8735), pp.234-5 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0140-6736 ; PMID: 1670860 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quantitative determination of deleted mitochondrial DNA relative to normal DNA in parkinsonian striatum by a kinetic PCR analysis

Ozawa, T ; Tanaka, M ; Ikebe, S ; Ohno, K ; Kondo, T ; Mizuno, Y

Biochemical and biophysical research communications, 30 October 1990, Vol.172(2), pp.483-9 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0006-291X ; PMID: 2241948 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Direct sequencing of deleted mitochondrial DNA in myopathic patients

Tanaka, M ; Sato, W ; Ohno, K ; Yamamoto, T ; Ozawa, T

Biochemical and biophysical research communications, 16 October 1989, Vol.164(1), pp.156-63 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0006-291X ; PMID: 2803291 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Increase of deleted mitochondrial DNA in the striatum in Parkinson's disease and senescence

Ikebe, S ; Tanaka, M ; Ohno, K ; Sato, W ; Hattori, K ; Kondo, T ; Mizuno, Y ; Ozawa, T

Biochemical and biophysical research communications, 16 August 1990, Vol.170(3), pp.1044-8 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0006-291X ; PMID: 2390073 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cytoplasmic body and mitochondrial DNA deletion

Sahashi, K ; Ohno, K ; Tanaka, M ; Ibi, T ; Yamamoto, T ; Tashiro, M ; Sato, W ; Takahashi, A ; Ozawa, T

Journal of the neurological sciences, November 1990, Vol.99(2-3), pp.291-300 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-510X ; PMID: 1964959 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mitochondrial DNA mutations in mitochondrial myopathy, encephalopathy, lactic acidosis, and stroke-like episodes (MELAS)

Tanaka, M ; Ino, H ; Ohno, K ; Ohbayashi, T ; Ikebe, S ; Sano, T ; Ichiki, T ; Kobayashi, M ; Wada, Y ; Ozawa, T

Biochemical and biophysical research communications, 31 January 1991, Vol.174(2), pp.861-8 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0006-291X ; PMID: 1899574 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Patients with idiopathic cardiomyopathy belong to the same mitochondrial DNA gene family of Parkinson's disease and mitochondrial encephalomyopathy

Ozawa, T ; Tanaka, M ; Sugiyama, S ; Ino, H ; Ohno, K ; Hattori, K ; Ohbayashi, T ; Ito, T ; Deguchi, H ; Kawamura, K

Biochemical and biophysical research communications, 31 May 1991, Vol.177(1), pp.518-25 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0006-291X ; PMID: 2043137 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Multiple mitochondrial DNA deletions exist in cardiomyocytes of patients with hypertrophic or dilated cardiomyopathy

Ozawa, T ; Tanaka, M ; Sugiyama, S ; Hattori, K ; Ito, T ; Ohno, K ; Takahashi, A ; Sato, W ; Takada, G ; Mayumi, B

Biochemical and biophysical research communications, 31 July 1990, Vol.170(2), pp.830-6 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0006-291X ; PMID: 2143377 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Ozawa, T.
  2. Ohno, Kinji
  3. Tanaka, M.
  4. Ozawa, Takayuki
  5. Tanaka, Masashi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...