skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản B3G xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Intégration du protocole MBMS dans la plateforme TD-CDMA
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Intégration du protocole MBMS dans la plateforme TD-CDMA

NGUYEN, Huu Nghia; WETTERWALD, Michelle

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/83

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Intégration du protocole MBMS dans la plateforme TD CDMA

NGUYEN Huu Nghia

2005

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

A QoS policy-based access management schema for heterogeneous mobile communication networks

Marti, Antoni ; Ibáñez, Juan

Proceedings of the 5th ACM international workshop on mobility management and wireless access, 22 October 2007, pp.180-183

ISBN: 9781595938091 ; ISBN: 1595938095 ; DOI: 10.1145/1298091.1298124

Toàn văn không sẵn có

4
Interworking Architectures of 3G and WLAN
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Interworking Architectures of 3G and WLAN

Politis, I. ; Dagiuklas, T. ; Tsagkaropoulos, M. ; Kotsopoulos, S.

Encyclopedia of Mobile Computing and Commerce, Chapter 59, pp.357-364

ISBN: 9781599040028 ; DOI: 10.4018/978-1-59904-002-8.ch059

Toàn văn không sẵn có

5
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mobility management in B3G networks: a middleware-based approach

Rong, Letian ; Fredj, Manel ; Issarny, Valérie ; Georgantas, Nikolaos

International workshop on engineering of software services for pervasive environments, 04 September 2007, pp.41-45

ISBN: 9781595937988 ; ISBN: 1595937986 ; DOI: 10.1145/1294904.1294910

Toàn văn không sẵn có

6
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Beyond third generation (B3G) mobile communication: challenges, broadband access and Europe

Wadekar, R ; Fagoonee, L

Proceedings of the 3rd international conference on mobile technology, applications & systems, 25 October 2006, pp.5-es

ISBN: 1595935193 ; ISBN: 9781595935199 ; DOI: 10.1145/1292331.1292337

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Ngôn ngữ 

  1. English  (3)
  2. French  (2)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Rong, L.
  2. WETTERWALD, Michelle
  3. NGUYEN Huu Nghia
  4. Marti, Antoni
  5. Fredj, Manel

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...