skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Industrial Marketing Management xóa Chủ đề: B2b xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A structural analysis of business-to-business digital markets

Dou, Wenyu ; Chou, David

Industrial Marketing Management, Feb 2002, pp.165-176 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00198501 ; E-ISSN: 18732062

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

So you want to get involved in e-commerce

Wilson, Susan ; Abel, Ivan

Industrial Marketing Management, Feb 2002, Vol.31(2), pp.85-94 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00198501 ; E-ISSN: 18732062

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Trends in Internet-based business-to-business marketing

Sharma, Arun

Industrial Marketing Management, Feb 2002, Vol.31(2), pp.77-84 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00198501 ; E-ISSN: 18732062

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Global marketing effectiveness via alliances and electronic commerce in business-to-business markets

Samiee, Saeed

Industrial Marketing Management, Jan 2008, Vol.37(1), p.3 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00198501 ; E-ISSN: 18732062

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The B2B-RELPERF scale and scorecard: Bringing relationship marketing theory into business-to-business practice

Lages, Luis ; Lancastre, Andrew ; Lages, Carmen

Industrial Marketing Management, Aug 2008, Vol.37(6), p.686 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00198501 ; E-ISSN: 18732062

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

e-Relationships for e-Readiness: Culture and corruption in international e-B2B

Berthon, Pierre ; Pitt, Leyland ; Berthon, Jean-Paul ; Campbell, Colin ; Thwaites, Des

Industrial Marketing Management, Jan 2008, Vol.37(1), p.83 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00198501 ; E-ISSN: 18732062

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Plant location and place marketing: Understanding the process from the business customer's perspective

Ulaga, Wolfgang ; Sharma, Arun ; Krishnan, R

Industrial Marketing Management, Aug 2002, Vol.31(5), pp.393-401 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00198501 ; E-ISSN: 18732062

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fortune 500 manufacturer websites: Innovative marketing strategies or cyberbrochures?

Perry, Monica ; Bodkin, Charles

Industrial Marketing Management, Feb 2002, Vol.31(2), pp.133-144 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00198501 ; E-ISSN: 18732062

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Web-based B2B portals

Clarke, Irvine ; Flaherty, Theresa

Industrial Marketing Management, Jan 2003, Vol.32(1), pp.15-23 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00198501 ; E-ISSN: 18732062

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Sharma, Arun
  2. Sharma, A.
  3. Pitt, Leyland
  4. Flaherty, Theresa B.
  5. Wilson, Susan G

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...