skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: Lippincott Williams & Wilkins Journals (Wolters Kluwer Health) xóa Năm xuất bản: 1960đến1974 xóa Cơ sở dữ liệu: MEDLINE/PubMed (NLM) xóa Chủ đề: Female xóa Chủ đề: Autopsy xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Aortic atherosclerosis in papua and new guinea compared with sydney

Magarey, F.R ; Kariks, J ; Arnold, L

Pathology, 1969, Vol.1(3), pp.185-191 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0031-3025 ; E-ISSN: 1465-3931 ; DOI: 10.3109/00313026909071295

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pulmonary disease at necropsy after renal transplantation

Bale, Patricia M ; Mani, M.K

Pathology, 1970, Vol.2(4), pp.317-322 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0031-3025 ; E-ISSN: 1465-3931 ; DOI: 10.3109/00313027009077147

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hydrencephaly in a baby after an aircraft accident to the mother: case report and autopsy

Fowler, Malcolm ; Brown, Colin ; Cabrera, K.F

Pathology, 1971, Vol.3(1), pp.21-30 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0031-3025 ; E-ISSN: 1465-3931 ; DOI: 10.3109/00313027109071318

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Aortic and coronary atherosclerosis in the Malaysian Orang Asli

Prathap, K ; Montgomery, G.L

Pathology, 1974, Vol.6(3), pp.255-261 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0031-3025 ; E-ISSN: 1465-3931 ; DOI: 10.3109/00313027409068995

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Isolated dissecting aneurysm of the renal artery

Arnold, L ; Evans, W.A

Pathology, 1972, Vol.4(2), pp.123-128 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0031-3025 ; E-ISSN: 1465-3931 ; DOI: 10.3109/00313027209068929

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Endocardial thrombosis a prospective study of 1,000 autopsies

Burry, A.F ; Row, P.G

Pathology, 1969, Vol.1(2), pp.141-148 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0031-3025 ; E-ISSN: 1465-3931 ; DOI: 10.3109/00313026909061048

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pneumocystis carinii pneumonia with vascular and lymph nodal involvement

Henderson, D.W ; Humeniuk, V ; Meadows, R ; Forbes, I.J

Pathology, 1974, Vol.6(3), pp.235-241 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0031-3025 ; E-ISSN: 1465-3931 ; DOI: 10.3109/00313027409068992

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Renal immune deposits in scleroderma

Mcgiven, A.R ; De Boer, W.G.R.M ; Barnett, A.J

Pathology, 1971, Vol.3(2), pp.145-150 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0031-3025 ; E-ISSN: 1465-3931 ; DOI: 10.3109/00313027109071334

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Endodermal sinus tumour of the face

Weedon, David ; Musgrave, John

Pathology, 1974, Vol.6(4), pp.365-369 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0031-3025 ; E-ISSN: 1465-3931 ; DOI: 10.3109/00313027409077348

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Malignant melanoma in Queensland: Pathology of 105 fatal cutaneous melanomas

Beardmore, G.L ; Quinn, R.L ; Little, J.H

Pathology, 1970, Vol.2(4), pp.277-286 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0031-3025 ; E-ISSN: 1465-3931 ; DOI: 10.3109/00313027009077142

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bacteriological findings in perinatal pneumonia

Barter, R.A ; Hudson, J.A

Pathology, 1974, Vol.6(3), pp.223-230 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0031-3025 ; E-ISSN: 1465-3931 ; DOI: 10.3109/00313027409068989

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Metastasizing chondroid syringoma: case report

Matz, L.R ; Mccully, D.J ; Stokes, B.A.R

Pathology, 1969, Vol.1(1), pp.77-81 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0031-3025 ; E-ISSN: 1465-3931 ; DOI: 10.3109/00313026909061040

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Arnold, L.
 2. Beardmore, G L
 3. Brown, Colin
 4. Mccully, D J
 5. Prathap, K

theo chủ đề:

 1. Biology
 2. Female
 3. Medicine
 4. Humans
 5. Adult

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...