skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: Directory of Open Access Journals (DOAJ) xóa Chủ đề: Feature Extraction xóa Chủ đề: Automotive Components xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Advanced Camera Image Cropping Approach for CNN-Based End-to-End Controls on Sustainable Computing

Sung, Yunsick ; Jin, Yong ; Kwak, Jeonghoon ; Lee, Sang-Geol ; Cho, Kyungeun

Sustainability, 2018, Vol.10(3), p.816 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 20711050 ; DOI: 10.3390/su10030816

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Lee, SG
  2. Yunsick Sung
  3. Cho, Kyungeun
  4. Lee, Sang-Geol
  5. Jin, Y.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...