skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: Greek xóa Chủ đề: Autism xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reporting on Outcomes: An Adaptation of the ‘AQR-instrument’ Used to Evaluate Music Therapy in Autism

Martin Lawes

Approaches: Music Therapy & Special Music Education, 01 January 2012, Vol.4(2), pp.110-120

ISSN: 1791-9622

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Effects of Structured Musical Activity Sessions on the Development of a Child with Autism Spectrum Disorder: A Case Study

Paige Rose ; Karyna Johnson

Approaches: Music Therapy & Special Music Education, 01 December 2014, Vol.6(2), pp.88-98

E-ISSN: 1791-9622

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Orff-Schulwerk in Special Education: A Case Study

Maria Filianou ; Andriani Stamatopoulou

Approaches: Music Therapy & Special Music Education, 01 December 2013, Vol.5(2), pp.125-131

ISSN: 1791-9622 ; E-ISSN: 1791-9622

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Music Therapy in Special Schools: The Assessment of the Quality of Relationship

Aspasia Fragkouli

Approaches: Music Therapy & Special Music Education, 01 December 2013, Vol.5(2), pp.152-165

ISSN: 1791-9622 ; E-ISSN: 1791-9622

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book review: "Developmental Speech-Language Training through Music for Children with Autism Spectrum Disorders" (Hayoung Lim)

Varvara Pasiali

Approaches: Music Therapy & Special Music Education, 01 July 2013, Vol.5(1), pp.67-70

ISSN: 1791-9622

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Filianou, Maria
  2. Rose, Paige
  3. Maria Filianou
  4. Aspasia Fragkouli
  5. Karyna Johnson

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...