skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Kỷ yếu hội nghị xóa Tác giả/ người sáng tác: Paternò, F. xóa Chủ đề: Authoring Environments xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Models for universal usability

Paternò, Fabio

Proceedings of the 15th French-speaking conference on human-computer interaction on 15eme conference francophone sur l'interaction homme-machine, 25 November 2003, pp.9-16

ISBN: 1581138032 ; ISBN: 9781581138030 ; DOI: 10.1145/1063669.1063672

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Authoring Public Display Web Applications: Guidelines, Design Patterns, and Tool Support

Bendinelli, Alessandro ; Paternò, Fabio

Proceedings of the 11th Biannual Conference on italian sigchi chapter, 28 September 2015, pp.90-93

ISBN: 9781450336840 ; ISBN: 1450336841 ; DOI: 10.1145/2808435.2808457

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Authoring interfaces with combined use of graphics and voice for both stationary and mobile devices

Paternò, Fabio ; Giammarino, Federico

Proceedings of the working conference on advanced visual interfaces, 23 May 2006, pp.329-335

ISBN: 1595933530 ; ISBN: 9781595933539 ; DOI: 10.1145/1133265.1133335

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Paterno, Fabio
  2. Paternò, Fabio
  3. Paternò, F.
  4. Bendinelli, A.
  5. Giammarino, F.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...