skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Niemantsverdriet, Karin xóa Chủ đề: Ausstattungsvergleich xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Share and Share Alike?: Social Information and Interaction Style in Coordination of Shared Use

Niemantsverdriet, Karin ; van de Werff, Thomas ; van Essen, Harm ; Eggen, Berry

Proceedings of the 2018 CHI Conference on human factors in computing systems, 21 April 2018, pp.1-14

ISBN: 9781450356206 ; ISBN: 1450356206 ; DOI: 10.1145/3173574.3173877

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Eggen, B.
  2. Eggen, Berry
  3. Van Essen, H.
  4. Van De Werff, T.
  5. Niemantsverdriet, K.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...