skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Kỷ yếu hội nghị xóa Tác giả/ người sáng tác: Häkkilä, Jonna xóa Chủ đề: Augmented Reality xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Investigating the balance between virtuality and reality in mobile mixed reality UI design: user perception of an augmented city

Ventä-Olkkonen, Leena ; Posti, Maaret ; Koskenranta, Olli ; Häkkilä, Jonna

Proceedings of the 8th Nordic Conference on human-computer interaction, 26 October 2014, pp.137-146

ISBN: 9781450325424 ; ISBN: 1450325424 ; DOI: 10.1145/2639189.2641201

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Wearable augmented reality display for wellness

Häkkilä, Jonna ; Colley, Ashley ; Roinesalo, Paula ; Lappalainen, Tuomas ; Rantala, Inka ; Väyrynen, Jani

Proceedings of the 6th ACM International Symposium on pervasive displays, 07 June 2017, pp.1-2

ISBN: 9781450350457 ; ISBN: 1450350453 ; DOI: 10.1145/3078810.3084348

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

User expectations of mobile mixed reality service content

Ventä-Olkkonen, Leena ; Posti, Maaret ; Koskenranta, Olli ; Häkkilä, Jonna

Proceedings of the 11th International Conference on mobile and ubiquitous multimedia, 04 December 2012, pp.1-2

ISBN: 9781450318150 ; ISBN: 1450318150 ; DOI: 10.1145/2406367.2406430

Toàn văn không sẵn có

4
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Early perceptions of an augmented home

Ventä-Olkkonen, Leena ; Posti, Maaret ; Häkkilä, Jonna

Proceedings of the 12th International Conference on mobile and ubiquitous multimedia, 02 December 2013, pp.1-4

ISBN: 9781450326483 ; ISBN: 145032648X ; DOI: 10.1145/2541831.2541853

Toàn văn không sẵn có

5
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Windows to other places: exploring solutions for seeing through walls using handheld projection

Colley, Ashley ; Koskenranta, Olli ; Väyrynen, Jani ; Ventä-Olkkonen, Leena ; Häkkilä, Jonna

Proceedings of the 8th Nordic Conference on human-computer interaction, 26 October 2014, pp.127-136

ISBN: 9781450325424 ; ISBN: 1450325424 ; DOI: 10.1145/2639189.2639226

Toàn văn không sẵn có

6
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Exploring AR poster as an interface to personal health data

Rantakari, Juho ; Colley, Ashley ; Häkkilä, Jonna

Proceedings of the 14th International Conference on mobile and ubiquitous multimedia, 30 November 2015, pp.422-425

ISBN: 9781450336055 ; ISBN: 1450336051 ; DOI: 10.1145/2836041.2841221

Toàn văn không sẵn có

7
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Crouch, Hold and Engage: Spatial Aspects of Augmented Reality Browsing

Colley, Ashley ; Lappalainen, Tuomas ; Määttänen, Elisa ; Schöning, Johannes ; Häkkilä, Jonna

Proceedings of the 9th Nordic Conference on human-computer interaction, 23 October 2016, pp.1-8

ISBN: 9781450347631 ; ISBN: 1450347630 ; DOI: 10.1145/2971485.2971527

Toàn văn không sẵn có

8
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Augmenting the home to remember: initial user perceptions

Colley, Ashley ; Rantakari, Juho ; Häkkilä, Jonna

Proceedings of the 2014 ACM International Joint Conference on pervasive and ubiquitous computing, 13 September 2014, pp.1369-1372

ISBN: 9781450330473 ; ISBN: 1450330479 ; DOI: 10.1145/2638728.2641717

Toàn văn không sẵn có

9
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Changing the camera-to-screen angle to improve AR browser usage

Colley, Ashley ; Van Vlaenderen, Wouter ; Schöning, Johannes ; Häkkilä, Jonna

Proceedings of the 18th International Conference on human-computer interaction with mobile devices and services, 06 September 2016, pp.442-452

ISBN: 9781450344081 ; ISBN: 1450344089 ; DOI: 10.1145/2935334.2935384

Toàn văn không sẵn có

10
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Geography of Pokémon GO: Beneficial and Problematic Effects on Places and Movement

Colley, Ashley ; Thebault-Spieker, Jacob ; Lin, Allen ; Degraen, Donald ; Fischman, Benjamin ; Häkkilä, Jonna ; Kuehl, Kate ; Nisi, Valentina ; Nunes, Nuno ; Wenig, Nina ; Wenig, Dirk ; Hecht, Brent ; Schöning, Johannes

Proceedings of the 2017 CHI Conference on human factors in computing systems, 02 May 2017, pp.1179-1192

ISBN: 9781450346559 ; ISBN: 1450346553 ; DOI: 10.1145/3025453.3025495

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2013  (1)
 2. 2013đến2013  (1)
 3. 2014đến2014  (3)
 4. 2015đến2016  (3)
 5. Sau 2016  (2)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Nhan đề tạp chí 

 1. ACM International Conference Proceeding Series  (2)
 2. arXiv.org  (1)
 3. Conference on Human Factors in Computing Systems - Proceedings  (1)
 4. Mobilehci, International Conference On Human-Computer Interaction With Mobile Devices And Services, 18  (1)
 5. Mum, International Conference On Mobile And Ubiquitous Multimedia, 14  (1)
 6. Nordichi, Nordic Conference On Human-Computer Interaction, 9  (1)
 7. PerDis 2017 - Proceedings: 6th ACM International Symposium on Pervasive Displays  (1)
 8. Proceedings of the 11th International Conference on mobile and ubiquitous multimedia  (1)
 9. Proceedings of the 11th International Conference on Mobile and Ubiquitous Multimedia, MUM 2012  (1)
 10. Proceedings of the 12th International Conference on Mobile and Ubiquitous Multimedia, MUM 2013  (1)
 11. Proceedings of the 14th International Conference on mobile and ubiquitous multimedia  (1)
 12. Proceedings of the 18th International Conference on human-computer interaction with mobile devices and services  (1)
 13. Proceedings of the 18th International Conference on Human-Computer Interaction with Mobile Devices and Services, MobileHCI 2016  (1)
 14. Proceedings of the 2014 ACM International Joint Conference on pervasive and ubiquitous computing  (1)
 15. Proceedings of the 2017 CHI Conference on human factors in computing systems  (1)
 16. Proceedings of the 6th ACM International Symposium on pervasive displays  (1)
 17. Proceedings of the 8th Nordic Conference on human-computer interaction  (2)
 18. Proceedings of the 9th Nordic Conference on human-computer interaction  (1)
 19. Proceedings of the NordiCHI 2014: The 8th Nordic Conference on Human-Computer Interaction: Fun, Fast, Foundational  (2)
 20. UbiComp 2014 - Adjunct Proceedings of the 2014 ACM International Joint Conference on Pervasive and Ubiquitous Computing  (1)
 21. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Häkkilä, Jonna
 2. Häkkilä, J.
 3. Colley, A.
 4. Colley, Ashley
 5. Ventä-Olkkonen, Leena

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...