skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Table Access Protocol: Providing standard access to astronomical data

Nandrekar-Heinis, D ; Michel, L ; Louys, M ; Bonnarel, F

Astronomy and Computing, November 2014, Vol.7-8, pp.37-44 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2213-1337 ; E-ISSN: 2213-1345 ; DOI: 10.1016/j.ascom.2014.08.002

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Building a VO-compliant Radio Astronomical DAta Model for Single-dish radio telescopes (RADAMS)

de Dios Santander-Vela, Juan ; García, Emilio ; Leon, Stephane ; Espigares, Victor ; Ruiz, José ; Verdes-Montenegro, Lourdes ; Solano, Enrique

Experimental Astronomy, 2012, Vol.34(3), pp.623-652 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0922-6435 ; E-ISSN: 1572-9508 ; DOI: 10.1007/s10686-012-9302-5

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Euro-VO—Coordination of virtual observatory activities in Europe

Genova, Françoise ; Allen, Mark G ; Arviset, Christophe ; Lawrence, Andy ; Pasian, Fabio ; Solano, Enrique ; Wambsganss, Joachim

Astronomy and Computing, June 2015, Vol.11, pp.181-189 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2213-1337 ; E-ISSN: 2213-1345 ; DOI: 10.1016/j.ascom.2015.03.001

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

VObs.it, the Italian contribution to the international Virtual Observatory—History, activities, strategy

Pasian, F

Astronomy and Computing, June 2015, Vol.11, pp.169-180 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2213-1337 ; E-ISSN: 2213-1345 ; DOI: 10.1016/j.ascom.2015.01.010

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Astronomical Surveys and Big Data

Mickaelian Areg M

Open astronomy, 01 March 2016, Vol.25(1), pp.75-88 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2543-6376 ; DOI: 10.1515/astro-2017-0113

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Russian Virtual Observatory: Data Sources

Malkov O ; Dluzhnevskaya O ; Bakanas E ; Kilpio E ; Kniazev A ; Kovaleva D ; Mironov A ; Pakhomov Yu ; Ryabchikova T ; Rykhlova L ; Sachkov M ; Sazonov S ; Zhukov A

Open astronomy, 01 March 2016, Vol.25(1), pp.107-115 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2543-6376 ; DOI: 10.1515/astro-2017-0115

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Building an archive with Saada

Michel, L ; Motch, C ; Nguyen, H.N ; Pineau, F.X

Astronomy and Computing, November 2014, Vol.7-8, pp.45-51 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2213-1337 ; E-ISSN: 2213-1345 ; DOI: 10.1016/j.ascom.2014.08.001

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Databases of Publications and Observations as a Part of the Crimean Astronomical Virtual Observatory

Shlyapnikov A ; Bondar’ N ; Gorbunov M

Open astronomy, 01 December 2015, Vol.24(4), pp.462-468 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2543-6376 ; DOI: 10.1515/astro-2017-0250

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The SAMI Galaxy Survey: A prototype data archive for Big Science exploration

Konstantopoulos, I.S ; Green, A.W ; Foster, C ; Scott, N ; Allen, J.T ; Fogarty, L.M.R ; Lorente, N.P.F ; Sweet, S.M ; Hopkins, A.M ; Bland-Hawthorn, J ; Bryant, J.J ; Croom, S.M ; Goodwin, M ; Lawrence, J.S ; Owers, M.S ; Richards, S.N

Astronomy and Computing, November 2015, Vol.13, pp.58-66 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2213-1337 ; E-ISSN: 2213-1345 ; DOI: 10.1016/j.ascom.2015.08.002

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Properties of galaxies around AGNs with the most massive supermassive black holes revealed by clustering analysis

Shirasaki, Yuji ; Komiya, Yutaka ; Ohishi, Masatoshi ; Mizumoto, Yoshihiko

Publications of the Astronomical Society of Japan, 2016, Vol. 68(2) [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 0004-6264 ; DOI: 10.1093/pasj/psv141

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Solano, Enrique
  2. Pasian, F.
  3. Michel, L.
  4. Leon, Stephane
  5. Shirasaki, Yuji

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...