skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Astigmatism xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Riboflavin-UVA-Crosslinking bei progredientem Keratokonus
Riboflavin UVA crosslinking in progressive keratoconus

Maier, P. ; Reinhard, T.

Der Ophthalmologe, 2017, Vol.114(6), pp.571-586 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0941-293X ; E-ISSN: 1433-0423 ; DOI: 10.1007/s00347-017-0500-4

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Perspektiven der Femtosekundenlaser-assistierten Keratoplastik
Perspectives of femtosecond laser-assisted keratoplasty

Birnbaum, F. ; Maier, P. ; Reinhard, T.

Der Ophthalmologe, 2011, Vol.108(9), pp.807-816 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0941-293X ; E-ISSN: 1433-0423 ; DOI: 10.1007/s00347-011-2334-9

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Perspektiven der hinteren lamellären Keratoplastik
Perspectives of posterior lamellar keratoplasty

Heinzelmann, S. ; Maier, P. ; Reinhard, T.

Der Ophthalmologe, 2011, Vol.108(9), pp.825-832 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0941-293X ; E-ISSN: 1433-0423 ; DOI: 10.1007/s00347-011-2330-0

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Perforierende Keratoplastik vs. „Descemet stripping automated endothelial keratoplasty“ im Partnerauge
Perforating keratoplasty versus Descemet stripping automated endothelial keratoplasty in the partner eye

Gross, N. J. ; Böhringer, D. ; Maier, P. ; Reinhard, T.

Der Ophthalmologe, 2015, Vol.112(10), pp.848-853 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0941-293X ; E-ISSN: 1433-0423 ; DOI: 10.1007/s00347-015-0010-1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Visual outcome and histological findings following femtosecond laser-assisted versus microkeratome-assisted DSAEK

Heinzelmann, S. ; Maier, P. ; Böhringer, D. ; Auw-Hädrich, C. ; Reinhard, T.

Graefe's Archive for Clinical and Experimental Ophthalmology, 2013, Vol.251(8), pp.1979-1985 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0721-832X ; E-ISSN: 1435-702X ; DOI: 10.1007/s00417-013-2359-7

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Femtosekundenlaserassistierte perforierende Keratoplastik
Femtosecond laser-assisted penetrating keratoplasty

Birnbaum, F. ; Maier, P. ; Reinhard, T.

Der Ophthalmologe, 2010, Vol.107(2), pp.186-188 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0941-293X ; E-ISSN: 1433-0423 ; DOI: 10.1007/s00347-009-2092-0

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Reinhard, T
  2. Maier, P
  3. Bohringer, D
  4. Heinzelmann, S
  5. Böhringer, D.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...