skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Biology xóa Ngôn ngữ: Japanese xóa Chủ đề: Glucose xóa Chủ đề: Aspergillus Niger xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Simultaneous non-thermal saccharification of cassava pulp by multi-enzyme activity and ethanol fermentation by Candida tropicalis

Rattanachomsri, Ukrit ; Tanapongpipat, Sutipa ; Eurwilaichitr, Lily ; Champreda, Verawat

Journal of Bioscience and Bioengineering, May, 2009, Vol.107(5), p.488(6) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1389-1723

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Rattanachomsri, U
  2. Eurwilaichitr, Lily
  3. Tanapongpipat, S
  4. Lily Eurwilaichitr
  5. Champreda , Verawat

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...