skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: OpenEdition xóa Chủ đề: Asian Values xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
China Inside Out
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

China Inside Out

Pál Nyíri, Joana Breidenbach

ISBN: 9789637326141 ; ISBN: 9786155053962

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Chapter 4. On the Periphery of the ”Clash of Civilizations?” Discourse and Geopolitics in Russio-Chinese Relations
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chapter 4. On the Periphery of the ”Clash of Civilizations?” Discourse and Geopolitics in Russio-Chinese Relations

Lomanov, Alexander V

Central European University Press

ISBN: 9789637326141 ; ISBN: 9637326146 ; E-ISBN: 9786155053962 ; E-ISBN: 6155053960

Toàn văn sẵn có

3
Chapter 5. Minorities, Homelands and Methods
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chapter 5. Minorities, Homelands and Methods

Schein, Louisa

Central European University Press

ISBN: 9789637326141 ; ISBN: 9637326146 ; E-ISBN: 9786155053962 ; E-ISBN: 6155053960

Toàn văn sẵn có

4
Chapter 6. The ”New Migrant”: State and Market Constructions of Modernity and Patriotism
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chapter 6. The ”New Migrant”: State and Market Constructions of Modernity and Patriotism

Nyíri, Pál

Central European University Press

ISBN: 9789637326141 ; ISBN: 9637326146 ; E-ISBN: 9786155053962 ; E-ISBN: 6155053960

Toàn văn sẵn có

5
Chapter 7. Race in China
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chapter 7. Race in China

Dikötter, Frank

Central European University Press

ISBN: 9789637326141 ; ISBN: 9637326146 ; E-ISBN: 9786155053962 ; E-ISBN: 6155053960

Toàn văn sẵn có

6
Chapter 8. Outside In: Sino-Burmese Encounters
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chapter 8. Outside In: Sino-Burmese Encounters

Edwards, Penny

Central European University Press

ISBN: 9789637326141 ; ISBN: 9637326146 ; E-ISBN: 9786155053962 ; E-ISBN: 6155053960

Toàn văn sẵn có

7
Overview
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Overview

Nyíri, Pál ; Breidenbach, Joana

Central European University Press

ISBN: 9789637326141 ; ISBN: 9637326146 ; E-ISBN: 9786155053962 ; E-ISBN: 6155053960

Toàn văn sẵn có

8
Chapter 1. Anthropological Concepts for the Study of Nationalism
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chapter 1. Anthropological Concepts for the Study of Nationalism

Ong, Aihwa

Central European University Press

ISBN: 9789637326141 ; ISBN: 9637326146 ; E-ISBN: 9786155053962 ; E-ISBN: 6155053960

Toàn văn sẵn có

9
Chapter 2. The Legacy of Empires and Nations in East Asia
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chapter 2. The Legacy of Empires and Nations in East Asia

Duara, Prasenjit

Central European University Press

ISBN: 9789637326141 ; ISBN: 9637326146 ; E-ISBN: 9786155053962 ; E-ISBN: 6155053960

Toàn văn sẵn có

10
Chapter 3. Researching Chinese Nationalism: the Foreign Relations Dimension
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chapter 3. Researching Chinese Nationalism: the Foreign Relations Dimension

Zha, Daojiong

Central European University Press

ISBN: 9789637326141 ; ISBN: 9637326146 ; E-ISBN: 9786155053962 ; E-ISBN: 6155053960

Toàn văn sẵn có

11
Chapter 9. Alterity Motives
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chapter 9. Alterity Motives

Gladney, Dru C

Central European University Press

ISBN: 9789637326141 ; ISBN: 9637326146 ; E-ISBN: 9786155053962 ; E-ISBN: 6155053960

Toàn văn sẵn có

12
Chapter 10. The Contemporary Intellectual Context of the China Inside Out Project
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chapter 10. The Contemporary Intellectual Context of the China Inside Out Project

Marcus, George E

Central European University Press

ISBN: 9789637326141 ; ISBN: 9637326146 ; E-ISBN: 9786155053962 ; E-ISBN: 6155053960

Toàn văn sẵn có

13
Contributors
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Contributors

Nyíri, Pál ; Breidenbach, Joana

Central European University Press

ISBN: 9789637326141 ; ISBN: 9637326146 ; E-ISBN: 9786155053962 ; E-ISBN: 6155053960

Toàn văn sẵn có

14
Main Chinese Dynasties
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Main Chinese Dynasties

Nyíri, Pál ; Breidenbach, Joana

Central European University Press

ISBN: 9789637326141 ; ISBN: 9637326146 ; E-ISBN: 9786155053962 ; E-ISBN: 6155053960

Toàn văn sẵn có

15
Literature
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Literature

Nyíri, Pál ; Breidenbach, Joana

Central European University Press

ISBN: 9789637326141 ; ISBN: 9637326146 ; E-ISBN: 9786155053962 ; E-ISBN: 6155053960

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Nyíri, Pál
  2. Breidenbach, Joana
  3. Zha, Daojiong
  4. Schein, Louisa
  5. Duara, Prasenjit

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...