skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Ngôn ngữ: English xóa Chủ đề: Historiography xóa Phân loại theo LCC: D - History (general) and history of europe. xóa Chủ đề: Asian History xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Peasant pasts history and memory in western India
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Peasant pasts history and memory in western India

Chaturvedi, Vinayak

E-ISBN 0520250761 ; E-ISBN 9780520250789 ; E-ISBN 9780520940598

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
National History and the World of Nations: Capital, State, and the Rhetoric of History in Japan, France, and the United States
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

National History and the World of Nations: Capital, State, and the Rhetoric of History in Japan, France, and the United States

Hill, Christopher L.

ISBN10: 0822343169 ; ISBN10: 0822342987 ; ISBN13: 9780822343165 ; ISBN13: 9780822342984 ; E-ISBN10: 0822389150 ; E-ISBN13: 9780822389156

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Gender and Nation in Meiji Japan: Modernity, Loss, and the Doing of History

Karlin, Jason G.

E-ISBN: 9780824838270 ; DOI: 10.21313/9780824838270

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
History Wars and the Classroom: Global Perspectives. Studies in the History of Education
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

History Wars and the Classroom: Global Perspectives. Studies in the History of Education

Taylor, Tony, Ed ; Guyver, Robert, Ed

ISBN: 9781617355271 ; ISBN: 1617355275

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
The Great Enterprise: Sovereignty and Historiography in Modern Korea
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Great Enterprise: Sovereignty and Historiography in Modern Korea

Em, Henry

ISBN10: 0822353725 ; ISBN13: 9780822353720 ; E-ISBN10: 0822395924 ; E-ISBN13: 9780822395928

Toàn văn không sẵn có

6
The Arab Lands under Ottoman Rule: 1516-1800
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Arab Lands under Ottoman Rule: 1516-1800

Hathaway, Jane ; Barbir, Karl K.

ISBN10: 0582418992 ; ISBN13: 9780582418998 ; E-ISBN10: 1315838028 ; E-ISBN13: 9781315838021

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Discovering history in China American historical writing on the recent Chinese past
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Discovering history in China American historical writing on the recent Chinese past

Cohen, Paul A

E-ISBN 9780231151924 ; E-ISBN 9780231151931

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Oral History in Southeast Asia : Memories and Fragments
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Oral History in Southeast Asia : Memories and Fragments

Loh, Kah Seng ;Dobbs, Stephen ;Koh, Ernest;; Loh, Kah Seng ; Dobbs, Stephen ; Koh, Ernest

E-ISBN: 9781137311672 E-ISBN: 1137311673 DOI: 10.1057/9781137311672 ISBN: 9781137311665

Toàn văn sẵn có

9
The quest for the lost nation writing history in Germany and Japan in the American century
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The quest for the lost nation writing history in Germany and Japan in the American century

Nothnagle, Alan

E-ISBN 0520259440 ; E-ISBN 9780520259447 ; E-ISBN 9780520945814

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
An Historical Sketch of Chinese Historiography
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

An Historical Sketch of Chinese Historiography

Wu, Huaiqi

Series ISSN: 2195-1853 ; ISBN: 978-3-662-56252-9 ; E-ISBN: 978-3-662-56253-6 ; DOI: 10.1007/978-3-662-56253-6

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Beyond chutzpah on the misuse of anti-semitism and the abuse of history
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Beyond chutzpah on the misuse of anti-semitism and the abuse of history

Finkelstein, Norman G

E-ISBN 0520245989 ; E-ISBN 9780520245983 ; E-ISBN 9780520932265

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Between two worlds the construction of the Ottoman state
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Between two worlds the construction of the Ottoman state

Kafadar, Cernal

E-ISBN 9780520206007

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Infectious Disease in India, 1892-1940 : Policy-Making and the Perception of Risk
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Infectious Disease in India, 1892-1940 : Policy-Making and the Perception of Risk

Polu, Sandhya L.

E-ISBN: 9781137009326 E-ISBN: 1137009322 DOI: 10.1057/9781137009326 ISBN: 9780230354609

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
History and the State in Nineteenth-Century Japan
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

History and the State in Nineteenth-Century Japan

Mehl, Margaret

E-ISBN: 9780230375772 E-ISBN: 0230375774 DOI: 10.1057/9780230375772 ISBN: 9780333690888

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Relocating Modern Science : Circulation and the Construction of Knowledge in South Asia and Europe, 1650-1900
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Relocating Modern Science : Circulation and the Construction of Knowledge in South Asia and Europe, 1650-1900

Raj, Kapil

E-ISBN: 9780230625310 E-ISBN: 0230625312 DOI: 10.1057/9780230625310 ISBN: 9780230238503 ISBN: 9780230507081

Toàn văn sẵn có

16
Engaging Colonial Knowledge : Reading European Archives in World History
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Engaging Colonial Knowledge : Reading European Archives in World History

Roque, Ricardo ; Wagner, Kim;; Roque, Ricardo ; Wagner, Kim A., Dr

E-ISBN: 9780230360075 E-ISBN: 0230360076 DOI: 10.1057/9780230360075 ISBN: 9780230241985

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Toàn văn trực tuyến (5)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2005  (2)
 2. 2005đến2007  (3)
 3. 2008đến2010  (3)
 4. 2011đến2013  (5)
 5. Sau 2013  (3)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Koh, Ernest
 2. Wu, Huaiqi
 3. Roque, Ricardo
 4. Raj, Kapil
 5. Mehl, Margaret

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...