skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: International Journal of Cultural Policy xóa Chủ đề: Australia xóa Chủ đề: Asia xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cultural diplomacy: beyond the national interest?

Ang, Ien ; Isar, Yudhishthir Raj ; Mar, Phillip

International Journal of Cultural Policy, 08 August 2015, Vol.21(4), p.365-381 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1028-6632 ; E-ISSN: 1477-2833 ; DOI: 10.1080/10286632.2015.1042474

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The case of Asialink’s arts residency program: towards a critical cosmopolitan approach to cultural diplomacy

Rösler, Bettina

International Journal of Cultural Policy, 08 August 2015, Vol.21(4), p.463-477 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1028-6632 ; E-ISSN: 1477-2833 ; DOI: 10.1080/10286632.2015.1042467

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Rösler, Bettina
  2. Mar, P.
  3. Isar, Y.R.
  4. Mar, Phillip
  5. Ang, I.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...