skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: Arabic xóa Chủ đề: Ascorbic Acid xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Changes in some blood parameters in lactating female rats and their pups exposed to lead: effects of vitamins C and E

H. M. Jassim ; A. A. Hassan

Iraqi Journal of Veterinary Sciences, 01 January 2011, Vol.25(1), pp.1-7 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1607-3894 ; E-ISSN: 2071-1255

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of treating lactating rats with lead acetate and its interaction with vitamin E or C on neurobehavior, development and some biochemical parameters in their pups

A. A. Hassan ; H. M. Jassim

Iraqi Journal of Veterinary Sciences, 01 January 2010, Vol.24(1), pp.45-52 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1607-3894 ; E-ISSN: 2071-1255

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Hassan, A. A
  2. Jassim, H.M.
  3. Hassan, A.A.
  4. A. Hassan, A.
  5. Jassim, H. M

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...