skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Chủ đề: Arts and Humanities xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Trans/National Terrain of Anishinaabe Law and Diplomacy

Bauerkemper, Joseph ; Stark, Heidi Kiiwetinepinesiik

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Roots & Hollers

Kollman, Patrick L ; Gorman, Thomas A

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tracing the source of the elephant and hippopotamus ivory from the 14th century b.c. uluburun shipwreck: The archaeological, historical, and isotopic evidence

Lafrenz, Kathryn Anne

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Politics of Diplomacy: The Palatinate and Anglo-Imperial Relations in the Thirty Years' War

Lindquist, Thea

DOI: 10.17605/OSF.IO/B63QE

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

At what cost?: Spanish neutrality in the First World War

Lowry, Carolyn S

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Internationalization of Batik in the Creative Industry of Harajutik

Manurung, Rosida ; Kurniasih, Nuning ; Zulfikar, Achmad ; Saddhono, Kundharu ; Sari, Ifit ; Setiawan, Yuliyanto ; , murjainah ; Aziz, Firman ; , Parwito

DOI: 10.17605/OSF.IO/Q6ABV

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

American Diplomacy

ISSN1094-8120

Truy cập trực tuyến

8
Twentieth-Century Diplomacy : A Case Study of British Practice, 1963-1976
Twentieth-Century Diplomacy : A Case Study of British Practice, 1963-1976
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Twentieth-Century Diplomacy : A Case Study of British Practice, 1963-1976

ISBN0-521-83916-5;ISBN1-107-40757-5;ISBN1-107-19547-0;ISBN9786611982447;ISBN0-511-46428-2;ISBN0-511-46502-5;ISBN0-511-55193-2;ISBN0-511-46195-X;ISBN1-281-98244-X;ISBN0-511-46270-0;ISBN0-511-46349-9

Truy cập trực tuyến

9
The shaping of grand strategy : policy, diplomacy, and war
The shaping of grand strategy : policy, diplomacy, and war
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The shaping of grand strategy : policy, diplomacy, and war

ISBN0-521-76126-3;ISBN0-521-15633-5;ISBN1-139-06346-4;ISBN1-107-21665-6;ISBN1-139-07579-9;ISBN9786613111029;ISBN1-139-08262-0;ISBN1-139-07805-4;ISBN1-139-07004-5;ISBN0-511-97418-3;ISBN1-283-11102-0;ISBN1-139-08035-0

Truy cập trực tuyến

10
FDR's Ambassadors and the Diplomacy of Crisis
FDR's Ambassadors and the Diplomacy of Crisis
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

FDR's Ambassadors and the Diplomacy of Crisis

ISBN1-107-03126-5;ISBN1-139-85441-0;ISBN1-107-23770-X;ISBN1-139-38156-3;ISBN1-139-84297-8;ISBN1-107-25494-9;ISBN1-139-84060-6;ISBN1-139-84533-0;ISBN1-283-74156-3;ISBN1-139-84178-5

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Manurung, Rosida
  2. Aziz, Firman
  3. , Parwito
  4. , murjainah
  5. Lowry, Carolyn S

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...