skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 21  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Chủ đề: Arts -- Visual arts -- Graphic arts xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Poussin Exhibitions in France

Kitson, Michael

The Burlington Magazine, 1 January 1995, Vol.137(1102), pp.28-34 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00076287

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cambridge and London. Oil Sketches from Nature

Kitson, Michael

The Burlington Magazine, 1 February 1981, Vol.123(935), pp.112-117 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00076287

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Further Unpublished Paintings by Claude

Kitson, Michael

The Burlington Magazine, 1 December 1980, Vol.122(933), pp.834-832 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00076287

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Small Sketchbook by Claude

Kitson, Michael

The Burlington Magazine, 1 November 1982, Vol.124(956), pp.698-703 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00076287

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Landscape in Britain

Kitson, Michael

The Burlington Magazine, 1 January 1974, Vol.116(850), pp.56-60 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00076287

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Florentine Baroque Art in New York

Kitson, Michael

The Burlington Magazine, 1 June 1969, Vol.111(795), pp.409-410 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00076287

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Relationship between Claude and Poussin in Landscape

Kitson, Michael

Zeitschrift für Kunstgeschichte, 1 January 1961, Vol.24(2), pp.142-162 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00442992 ; DOI: 10.2307/1481516

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Thomas Girtin

Kitson, Michael

The Burlington Magazine, 1 April 1975, Vol.117(865), pp.256-257 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00076287

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Three Drawings by Claude

Kitson, Michael

The Burlington Magazine, 1 February 1962, Vol.104(707), pp.66-64 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00076287

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

English Water-Colours at Yale

Kitson, Michael

The Burlington Magazine, 1 July 1977, Vol.119(892), pp.528-531 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00076287

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

John Constable at the Tate

Kitson, Michael

The Burlington Magazine, 1 April 1976, Vol.118(877), pp.248-252 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00076287

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Claude's Books of Drawings from Nature

Kitson, Michael

The Burlington Magazine, 1 June 1961, Vol.103(699), pp.252-257 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00076287

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The 'Altieri Claudes' and Virgil

Kitson, Michael

The Burlington Magazine, 1 July 1960, Vol.102(688), pp.312-318 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00076287

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Vernet at Kenwood

Kitson, Michael

The Burlington Magazine, 1 July 1976, Vol.118(880), pp.540-544 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00076287

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Westminster Claudes

Kitson, Michael

The Burlington Magazine, 1 December 1969, Vol.111(801), pp.754-759 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00076287

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

John Constable, 1810-1816: A Chronological Study

Kitson, Michael

Journal of the Warburg and Courtauld Institutes, 1 July 1957, Vol.20(3/4), pp.338-357 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00754390 ; DOI: 10.2307/750786

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

THE INSPIRATION OF JOHN CONSTABLE

Kitson, Michael

Journal of the Royal Society of Arts, 1 November 1976, Vol.124(5244), pp.738-753

ISSN: 00359114

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Claude Lorrain and the Liber Veritatis-III

Kitson, Michael ; Röthlisberger, Marcel

The Burlington Magazine, 1 November 1959, Vol.101(680), pp.381-386 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00076287

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Claude Lorrain and the Liber Veritatis-I

Kitson, Michael ; Röthlisberger, Marcel

The Burlington Magazine, 1 January 1959, Vol.101(670), pp.14-25 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00076287

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Claude Lorrain and the Liber Veritatis-II

Kitson, Michael ; Röthlisberger, Marcel

The Burlington Magazine, 1 September 1959, Vol.101(678/679), pp.328-337 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00076287

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 21  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (20)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
  1. Trước1961  (5)
  2. 1961đến1973  (5)
  3. 1974đến1976  (5)
  4. 1977đến1982  (4)
  5. Sau 1982  (2)
  6. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...