skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Kỷ yếu hội nghị xóa Chủ đề: Proceeding xóa Tác giả/ người sáng tác: Lieberman, Henry xóa Chủ đề: Artificial Intelligence xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Compelling intelligent user interfaces-how much AI?

Birnbaum, Larry ; Horvitz, Eric ; Kurlander, David ; Lieberman, Henry ; Marks, Joe ; Roth, Steve

Proceedings of the 2nd international conference on intelligent user interfaces, 06 January 1997, pp.173-175

ISBN: 0897918398 ; ISBN: 9780897918398 ; DOI: 10.1145/238218.238319

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

A goal-oriented interface to consumer electronics using planning and commonsense reasoning

Lieberman, Henry ; Espinosa, José

Proceedings of the 11th international conference on intelligent user interfaces, 29 January 2006, pp.226-233

ISBN: 1595932879 ; ISBN: 9781595932877 ; DOI: 10.1145/1111449.1111497

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

What am I gonna wear?: scenario-oriented recommendation

Shen, Edward ; Lieberman, Henry ; Lam, Francis

Proceedings of the 12th international conference on intelligent user interfaces, 28 January 2007, pp.365-368

ISBN: 1595934812 ; ISBN: 9781595934819 ; DOI: 10.1145/1216295.1216368

Toàn văn không sẵn có

4
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

There's more to menu systems than meets the screen

Lieberman, Henry

Proceedings of the 12th annual conference on computer graphics and interactive techniques, 01 July 1985, pp.181-189 [Tạp chí có phản biện]

ISBN: 0897911660 ; ISBN: 9780897911665 ; DOI: 10.1145/325334.325235

Toàn văn không sẵn có

5
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mondrian: a teachable graphical editor

Lieberman, Henry

Proceedings of the INTERACT '93 and CHI '93 Conference on human factors in computing systems, 01 May 1993, p.144

ISBN: 0897915755 ; ISBN: 9780897915755 ; DOI: 10.1145/169059.169120

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (1)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Lieberman, Henry
  2. Lieberman, H.
  3. Shen, E.
  4. Horvitz, Eric
  5. Kurlander, David

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...