skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Ngôn ngữ: Norwegian xóa Chủ đề: Artificial Intelligence xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Multiobjective Coverage Path Planning: Enabling Automated Inspection of Complex, Real-World Structures

Ellefsen, Kai Olav ; Lepikson, Herman A. ; Albiez, Jan C.

Applied Soft Computing 61 (2017): 264-282 [Tạp chí có phản biện]

Arxiv ID: 1901.07272

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Explanation Awareness and Ambient Intelligence as Social Technologies

Cassens, Jörg; Aamodt, Agnar ; Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet, Fakultet for Informasjonsteknologi, Matematikk Og Elektroteknikk

ISBN: 978-82-471-8401-1

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (1)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...