skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Chủ đề: Artificial Intelligence xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Truth selection for truth discovery models exploiting ordering relationship among values

Beretta, Valentina ; Harispe, Sébastien ; Ranwez, Sylvie ; Mougenot, Isabelle

Knowledge-Based Systems, 01 November 2018, Vol.159, pp.298-308 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0950-7051 ; E-ISSN: 1872-7409 ; DOI: 10.1016/j.knosys.2018.06.023

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The semantic measures library and toolkit: fast computation of semantic similarity and relatedness using biomedical ontologies

Harispe, Sébastien ; Ranwez, Sylvie ; Janaqi, Stefan ; Montmain, Jacky

Bioinformatics, 2014, Vol. 30(5), pp.740-742 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1367-4803 ; E-ISSN: 1460-2059 ; DOI: 10.1093/bioinformatics/btt581

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

USI: a fast and accurate approach for conceptual document annotation

Fiorini, Nicolas ; Ranwez, Sylvie ; Montmain, Jacky ; Ranwez, Vincent

BMC Bioinformatics, March 14, 2015, Vol.16(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1471-2105 ; DOI: 10.1186/s12859-015-0513-4

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A framework for unifying ontology-based semantic similarity measures: A study in the biomedical domain

Harispe, Sébastien ; Sánchez, David ; Ranwez, Sylvie ; Janaqi, Stefan ; Montmain, Jacky

Journal of Biomedical Informatics, April 2014, Vol.48, pp.38-53 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1532-0464 ; E-ISSN: 1532-0480 ; DOI: 10.1016/j.jbi.2013.11.006

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
5
Améliorer la recherche de vérité en exploitant la connaissance de domaines via les ontologies et les règles d'association
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Améliorer la recherche de vérité en exploitant la connaissance de domaines via les ontologies et les règles d'association

Beretta, Valentina ; Ranwez, Sylvie ; Harispe, Sébastien ; Mougenot, Isabelle

Revue d'intelligence artificielle, 06/28/2018, Vol.32(3), pp.373-405 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0992499X ; DOI: http://dx.doi.org/10.3166/ria.32.373-405

Truy cập trực tuyến

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fast and reliable inference of semantic clusters

Fiorini, Nicolas ; Harispe, Sébastien ; Ranwez, Sylvie ; Montmain, Jacky ; Ranwez, Vincent

Knowledge-Based Systems, 01 November 2017, Vol.111 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0950-7051 ; E-ISSN: 1872-7409

Truy cập trực tuyến

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An information theoretic approach to improve semantic similarity assessments across multiple ontologies

Batet, Montserrat ; Harispe, Sébastien ; Ranwez, Sylvie ; Sánchez, David ; Ranwez, Vincent

Information Sciences, 01 November 2014, Vol.283, pp.197-210 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-0255 ; E-ISSN: 1872-6291 ; DOI: 10.1016/j.ins.2014.06.039

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Semantic Measures for the Comparison of Units of Language, Concepts or Instances from Text and Knowledge Base Analysis

Harispe, Sébastien ; Ranwez, Sylvie ; Janaqi, Stefan ; Montmain, Jacky; Montmain, Jacky (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Oct 24, 2016

E-ISSN: 2331-8422

Truy cập trực tuyến

9
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

From Theoretical Framework To Generic Semantic Measures Library

Harispe, Sébastien ; Janaqi, Stefan ; Ranwez, Sylvie ; Montmain, Jacky; Ranwez, Sylvie (Editor)

On the Move to Meaningful Internet Systems: OTM 2013 Workshops, 31 July 2013, Vol.8186, pp.739-742 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1007/978-3-642-41033-8_98

Truy cập trực tuyến

10
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Semantic Measures Based on RDF Projections: Application to Content-Based Recommendation Systems

Harispe, Sébastien ; Ranwez, Sylvie ; Janaqi, Stefan ; Montmain, Jacky; Ranwez, Sylvie (Editor)

On the Move to Meaningful Internet Systems: OTM 2013 Conferences, 2013, Vol.8185, pp.606-615

Truy cập trực tuyến

11
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Semantic Similarity from Natural Language and Ontology Analysis

Harispe, Sébastien ; Ranwez, Sylvie ; Janaqi, Stefan ; Montmain, Jacky; Montmain, Jacky (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Apr 18, 2017

E-ISSN: 2331-8422 ; DOI: 10.2200/S00639ED1V01Y201504HLT027

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (8)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2014  (2)
 2. 2014đến2014  (3)
 3. 2015đến2015  (1)
 4. 2016đến2017  (3)
 5. Sau 2017  (2)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (8)
 2. Kỷ yếu hội nghị  (2)
 3. Sách  (1)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (10)
 2. French  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Phân loại theo LCC 

 1. T - Technology .  (1)
 2. Q - Science.  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Ranwez, Sylvie.
 2. Harispe, Sébastien
 3. Montmain, Jacky
 4. Ranwez, S
 5. Harispe, S

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...