skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: ABI/INFORM Complete xóa Chủ đề: Experimental/Theoretical xóa Tác giả/ người sáng tác: Stafilov, Trajce xóa Cơ sở dữ liệu: Springer (CrossRef) xóa Chủ đề: Arsenic xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The effect of sampling scheme in the survey of atmospheric deposition of heavy metals in Albania by using moss biomonitoring

Qarri, Flora ; Lazo, Pranvera ; Bekteshi, Lirim ; Stafilov, Trajce ; Frontasyeva, Marina ; Harmens, Harry

Environmental Science and Pollution Research, 2015, Vol.22(3), pp.2258-2271 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0944-1344 ; E-ISSN: 1614-7499 ; DOI: 10.1007/s11356-014-3417-3

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Air dispersion of heavy metals in the vicinity of the As-Sb-Tl abounded mine and responsiveness of moss as a biomonitoring media in small-scale investigationsb

Baceva, Katerina ; Stafilov, Trajce ; Sajn, Robert ; Tanaselia, Claudiu

Environmental Science and Pollution Research International, Dec 2013, Vol.20(12), pp.8763-79 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 09441344 ; DOI: 10.1007/s11356-013-1845-0

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Multi-elements atmospheric deposition study in Albania.(Report)

Qarri, Flora ; Lazo, Pranvera ; Stafilov, Trajce ; Frontasyeva, Marina ; Harmens, Harry ; Bekteshi, Lirim ; Baceva, Katerina ; Goryainova, Zoya

Environmental Science and Pollution Research, Feb, 2014, Vol.21(4), p.2506(13) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0944-1344

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Determination of atmospheric pollution around the thermoelectric power plant using a moss biomonitoring

Dimovska, Bojana ; Šajn, Robert ; Stafilov, Trajče ; Bačeva, Katerina ; Tănăselia, Claudiu

Air Quality, Atmosphere & Health, 2014, Vol.7(4), pp.541-557 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1873-9318 ; E-ISSN: 1873-9326 ; DOI: 10.1007/s11869-014-0257-8

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Geogenic and Anthropogenic Moss Responsiveness to Element Distribution Around a Pb-Zn Mine, Toranica, Republic of Macedonia

Angelovska, Svetlana ; Stafilov, Trajce ; Sajn, Robert ; Balabanova, Biljana

Archives of Environmental Contamination and Toxicology, Apr 2016, Vol.70(3), pp.487-505 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00904341 ; DOI: 10.1007/s00244-015-0251-7

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Air Pollution Study in Croatia Using Moss Biomonitoring and ICP--AES and AAS Analytical Techniques.(Report)

Spiric, Zdravko ; Vuckovic, Ivana ; Stafilov, Trajce ; Kusan, Vladimir ; Frontasyeva, Marina

Archives of Environmental Contamination and Toxicology, July, 2013, Vol.65(1), p.33(14) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0090-4341

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Stafilov, Trajce
  2. Stafilov, Trajče
  3. Šajn, Robert
  4. Sajn, Robert
  5. Frontasyeva, Marina

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...