skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: OneFile (GALE) xóa Tác giả/ người sáng tác: Megharaj, M xóa Năm xuất bản: 2014đến2016 xóa Chủ đề: Arsenic xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Oxidation of arsenite to arsenate in growth medium and groundwater using a novel arsenite-oxidizing diazotrophic bacterium isolated from soil

Bahar, Md Mezbaul ; Megharaj, Mallavarapu ; Naidu, Ravi

International Biodeterioration & Biodegradation, January 2016, Vol.106, pp.178-182 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0964-8305 ; E-ISSN: 1879-0208 ; DOI: 10.1016/j.ibiod.2015.10.019

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sorption parameters as a predictor of arsenic phytotoxicity in Australian soils

Kader, Mohammed ; Lamb, Dane T ; Megharaj, Mallavarapu ; Naidu, Ravi

Geoderma, 01 March 2016, Vol.265, pp.103-110 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0016-7061 ; E-ISSN: 1872-6259 ; DOI: 10.1016/j.geoderma.2015.11.019

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Influence of phosphate on toxicity and bioaccumulation of arsenic in a soil isolate of microalga Chlorella sp.

Bahar, Md ; Megharaj, Mallavarapu ; Naidu, Ravi

Environmental Science and Pollution Research, 2016, Vol.23(3), pp.2663-2668 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0944-1344 ; E-ISSN: 1614-7499 ; DOI: 10.1007/s11356-015-5510-7

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Megharaj, Mallavarapu
  2. Megharaj, M.
  3. Naidu, Ravi
  4. Naidu, R
  5. Bahar, MM

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...