skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: OneFile (GALE) xóa Năm xuất bản: Sau 2017 xóa Chủ đề: Arsenic xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A meta-analysis of the distribution, sources and health risks of arsenic-contaminated groundwater in Pakistan

Shahid, Muhammad ; Niazi, Nabeel Khan ; Dumat, Camille ; Naidu, Ravi ; Khalid, Sana ; Rahman, Mohammad Mahmudur ; Bibi, Irshad

Environmental Pollution, November 2018, Vol.242, pp.307-319 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0269-7491 ; E-ISSN: 1873-6424 ; DOI: 10.1016/j.envpol.2018.06.083

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The evaluation of arsenic contamination potential, speciation and hydrogeochemical behaviour in aquifers of Punjab, Pakistan

Shakoor, Muhammad Bilal ; Bibi, Irshad ; Niazi, Nabeel Khan ; Shahid, Muhammad ; Nawaz, Muhammad Farrakh ; Farooqi, Abida ; Naidu, Ravi ; Rahman, Mohammad Mahmudur ; Murtaza, Ghulam ; Lüttge, Andreas

Chemosphere, May 2018, Vol.199, pp.737-746 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0045-6535 ; E-ISSN: 1879-1298 ; DOI: 10.1016/j.chemosphere.2018.02.002

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reduction in arsenic toxicity and uptake in rice (Oryza sativa L.) by As-resistant purple nonsulfur bacteria.(Report)

Nookongbut, Phitthaya ; Kantachote, Duangporn ; Megharaj, Mallavarapu ; Naidu, Ravi

Environmental Science and Pollution Research, 2018, Vol.25(36), p.36530(15) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0944-1344 ; DOI: 10.1007/s11356-018-3568-8

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Soil properties influence kinetics of soil acid phosphatase in response to arsenic toxicity

Wang, Ziquan ; Tan, Xiangping ; Lu, Guannan ; Liu, Yanju ; Naidu, Ravi ; He, Wenxiang

Ecotoxicology and Environmental Safety, January 2018, Vol.147, pp.266-274 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0147-6513 ; E-ISSN: 1090-2414 ; DOI: 10.1016/j.ecoenv.2017.08.050

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Impact of waste-derived organic and inorganic amendments on the mobility and bioavailability of arsenic and cadmium in alkaline and acid soils

Rocco, Claudia ; Seshadri, Balaji ; Adamo, Paola ; Bolan, Nanthi ; Mbene, Kenneth ; Naidu, Ravi

Environmental Science and Pollution Research, 2018, Vol.25(26), pp.25896-25905 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0944-1344 ; E-ISSN: 1614-7499 ; DOI: 10.1007/s11356-018-2655-1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Copper interactions on arsenic bioavailability and phytotoxicity in soil

Kader, Mohammed ; Lamb, Dane T ; Wang, Liang ; Megharaj, Mallavarapu ; Naidu, Ravi

Ecotoxicology and Environmental Safety, February 2018, Vol.148, pp.738-746 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0147-6513 ; E-ISSN: 1090-2414 ; DOI: 10.1016/j.ecoenv.2017.11.025

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Impact of water and fertilizer management on arsenic bioaccumulation and speciation in rice plants grown under greenhouse conditions

Islam, Shofiqul ; Rahman, Mohammad Mahmudur ; Naidu, Ravi

Chemosphere, January 2019, Vol.214, pp.606-613 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0045-6535 ; E-ISSN: 1879-1298 ; DOI: 10.1016/j.chemosphere.2018.09.158

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Naidu, R
  2. Naidu, Ravi
  3. Rahman, Mohammad Mahmudur
  4. Niazi, Nabeel Khan
  5. Shahid, Muhammad

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...