skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: OpenEdition xóa Chủ đề: Diplomatie xóa Chủ đề: Armement xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
6. The Implications of Civic Diplomacy for ROK Foreign Policy
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

6. The Implications of Civic Diplomacy for ROK Foreign Policy

Yi, Kiho ; Hayes, Peter

Open Book Publishers

ISBN: 9781783741120 ; ISBN: 1783741120 ; E-ISBN: 9782821876316 ; E-ISBN: 2821876319

Toàn văn sẵn có

2
Complexity, Security and Civil Society in East Asia - Foreign Policies and the Korean Peninsula
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Complexity, Security and Civil Society in East Asia - Foreign Policies and the Korean Peninsula

Hayes, Peter ; Yi, Kiho;

ISBN: 9781783741120 ; E-ISBN: 9781783741144

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
1. Introduction
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

1. Introduction

Hayes, Peter ; Yi, Kiho ; Diamond, Joan

Open Book Publishers

ISBN: 9781783741120 ; ISBN: 1783741120 ; E-ISBN: 9782821876316 ; E-ISBN: 2821876319

Toàn văn sẵn có

4
2. Global Problems, Complexity, and Civil Society in East Asia
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

2. Global Problems, Complexity, and Civil Society in East Asia

Hayes, Peter ; Tanter, Richard

Open Book Publishers

ISBN: 9781783741120 ; ISBN: 1783741120 ; E-ISBN: 9782821876316 ; E-ISBN: 2821876319

Toàn văn sẵn có

5
3. Energy Security and the Role of Green Economies in East Asia
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

3. Energy Security and the Role of Green Economies in East Asia

Hippel, David Von

Open Book Publishers

ISBN: 9781783741120 ; ISBN: 1783741120 ; E-ISBN: 9782821876316 ; E-ISBN: 2821876319

Toàn văn sẵn có

6
4. Urban Security and Complexity in Northeast Asia
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

4. Urban Security and Complexity in Northeast Asia

Lee, Sanghun ; Minato, Takayuki

Open Book Publishers

ISBN: 9781783741120 ; ISBN: 1783741120 ; E-ISBN: 9782821876316 ; E-ISBN: 2821876319

Toàn văn sẵn có

7
5. Complexity and Weapons of Mass Destruction in Northeast Asia
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

5. Complexity and Weapons of Mass Destruction in Northeast Asia

Hayes, Peter ; Cavazos, Roger

Open Book Publishers

ISBN: 9781783741120 ; ISBN: 1783741120 ; E-ISBN: 9782821876316 ; E-ISBN: 2821876319

Toàn văn sẵn có

8
7. Anticipating Complex Northeast Asian Futures
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

7. Anticipating Complex Northeast Asian Futures

Hayes, Peter ; Diamond, Joan ; Yi, Kiho

Open Book Publishers

ISBN: 9781783741120 ; ISBN: 1783741120 ; E-ISBN: 9782821876316 ; E-ISBN: 2821876319

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Dạng tài nguyên 

  1. Book Chapters  (7)
  2. Sách  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Hayes, Peter
  2. Yi, Kiho
  3. Diamond, Joan
  4. Cavazos, Roger
  5. Tanter, Richard

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...