skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: MEDLINE/PubMed (NLM) xóa Chủ đề: Humans xóa Tác giả/ người sáng tác: Rasmussen, Morten xóa Chủ đề: Archaeology xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pre-Clovis mastodon hunting 13,800 years ago at the Manis site, Washington.(REPORTS)(Author abstract)(Report)

Waters, Michael R. ; Stafford, Thomas W. , Jr. ; Mcdonald, H. Gregory ; Gustafson, Carl ; Rasmussen, Morten ; Cappellini, Enrico ; Olsen, Jesper V. ; Szklarczyk, Damian ; Jensen, Lars Juhl ; Gilbert, M. Thomas P. ; Willerslev, Eske

Science, Oct 21, 2011, Vol.334(6054), p.351(3) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ancient individuals from the North American Northwest Coast reveal 10,000 years of regional genetic continuity.(Report)

Lindo, John ; Achilli, Alessandro ; Perego, Ugo A. ; Archer, David ; Valdiosera, Cristina ; Petzelt, Barbara ; Mitchell, Joycelynn ; Worl, Rosita ; Dixon, E. James ; Fifield, Terence E. ; Rasmussen, Morten ; Willerslev, Eske ; Cybulski, Jerome S. ; Kemp, Brian M. ; Degiorgio, Michael ; Malhi, Ripan S.

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States, April 18, 2017, Vol.114(16), p.4093(6) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0027-8424 ; DOI: 10.1073/pnas.1620410114

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Clovis age western stemmed projectile points and human coprolites at the Paisley Caves.(REPORTS)(Author abstract)(Report)

Jenkins, Dennis L. ; Davis, Loren G. ; Stafford, Thomas W. , Jr. ; Campos, Paula F. ; Hockett, Bryan ; Jones, George T. ; Cummings, Linda Scott ; Yost, Chad ; Connolly, Thomas J. ; Yohe, Robert M. , Ii ; Gibbons, Summer C. ; Raghavan, Maanasa ; Rasmussen, Morten ; Paijmans, Johanna L. A. ; Hofreiter, Michael ; Kemp, Brian M. ; Barta, Jodi Lynn ; Monroe, Cara ; Gilbert, M. Thomas P. ; Willerslev, Eske

Science, July 13, 2012, Vol.337(6091), p.223(6) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Rasmussen, Morten
  2. Willerslev, Eske
  3. Gilbert, M. Thomas P.
  4. Raghavan, Maanasa
  5. Achilli, Alessandro

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...