skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Biology xóa Chủ đề: Human body xóa Cơ sở dữ liệu: MEDLINE/PubMed (NLM) xóa Chủ đề: Archaeology xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Marine and terrestrial foods as a source of brain-selective nutrients for early modern humans in the southwestern Cape, South Africa

Kyriacou, K. ; Blackhurst, D.M. ; Parkington, J.E. ; Marais, A.D.

Journal of Human Evolution, 2016, Vol.97, p.86(11) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0047-2484 ; DOI: 10.1016/j.jhevol.2016.04.009

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The evolution of human artistic creativity.(Report)

Morriss - Kay, Gillian M.

Journal of Anatomy, Feb, 2010, Vol.216(2), p.158(19) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-8782

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Morriss - Kay, Gillian M.
  2. Blackhurst, D M
  3. Morriss‐Kay, Gillian M.
  4. Kyriacou, K
  5. Blackhurst, DM

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...