skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: HAL (CCSd) xóa Nhan đề tạp chí: Plos One xóa Năm xuất bản: 2012đến2013 xóa Chủ đề: Arabidopsis xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Plant Sterol Metabolism. [DELTA].sup.7-Sterol-C.sub.5-Desaturase (STE1/DWARF7), [DELTA].sup.5,7-Sterol-[DELTA].sup.7-Reductase (DWARF5) and [DELTA].sup.24-Sterol-[DELTA].sup.24-Reductase (DIMINUTO/DWARF1) Show Multiple Subcellular Localizations in Arabidopsis thaliana (Heynh) L.(Research Article)

Silvestro, Daniele ; Andersen, Tonni Grube ; Schaller, Hubert ; Jensen, Poul Erik

PLoS ONE, Feb 8, 2013, Vol.8(2), p.e56429 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0056429

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Jensen, Poul Erik
  2. Heazlewood, Joshua L.
  3. Andersen, Tonni Grube
  4. Silvestro, Daniele
  5. Schaller, Hubert

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...