skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Henze, Niels xóa Chủ đề: Apps xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Large-scale assessment of mobile notifications

Sahami Shirazi, Alireza ; Henze, Niels ; Dingler, Tilman ; Pielot, Martin ; Weber, Dominik ; Schmidt, Albrecht

Proceedings of the SIGCHI Conference on human factors in computing systems, 26 April 2014, pp.3055-3064

ISBN: 9781450324731 ; ISBN: 1450324738 ; DOI: 10.1145/2556288.2557189

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Insights into layout patterns of mobile user interfaces by an automatic analysis of android apps

Sahami Shirazi, Alireza ; Henze, Niels ; Schmidt, Albrecht ; Goldberg, Robin ; Schmidt, Benjamin ; Schmauder, Hansjörg

Proceedings of the 5th ACM SIGCHI symposium on engineering interactive computing systems, 24 June 2013, pp.275-284

ISBN: 9781450321389 ; ISBN: 1450321380 ; DOI: 10.1145/2494603.2480308

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Schmidt, Albrecht
  2. Sahami Shirazi, Alireza
  3. Henze, Niels
  4. Goldberg, Robin
  5. Weber, Dominik

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...