skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Social sciences xóa Tác giả/ người sáng tác: Swedberg, Richard xóa Chủ đề: Applied sciences -- Computer science -- Economics education xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

What has been Accomplished in New Economic Sociology and Where is it Heading?

Swedberg, Richard

European Journal of Sociology / Archives Européennes de Sociologie / Europäisches Archiv für Soziologie, 1 January 2004, Vol.45(3), pp.317-330 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00039756 ; E-ISSN: 14740583

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Cơ sở dữ liệu 

  1. ABI/INFORM Complete  (1)
  2. ABI/INFORM Global  (1)
  3. JSTOR Archival Journals  (1)
  4. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...