skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Năm xuất bản: 1974đến1987 xóa Cơ sở dữ liệu: JSTOR Archival Journals xóa Chủ đề: Applied sciences -- Computer science -- Algorithms xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Variational Methods for Non-Linear Least-Squares

Al-Baali, M ; Fletcher, R

Journal of the Operational Research Society, 01 May 1985, Vol.36(5), pp.405-421 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0160-5682 ; E-ISSN: 1476-9360 ; DOI: 10.1057/jors.1985.68

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
A stable algorithm for updating triangular factors under a rank one change
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A stable algorithm for updating triangular factors under a rank one change

Fletcher, R. ; Matthews, S. P. J.

Mathematics of Computation, 13/01/1985, Vol.45(172), pp.471-471 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0025-5718 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1090/S0025-5718-1985-0804936-9

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

On the Iterative Refinement of Least Squares Solutions

Fletcher, R. H

Journal of the American Statistical Association, 01 March 1975, Vol.70(349), pp.109-112 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0162-1459 ; E-ISSN: 1537-274X ; DOI: 10.1080/01621459.1975.10480270

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...