skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Applied Sciences xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evaluating a graphical notation for modelling software development methodologies

Sousa, Kenia ; Vanderdonckt, Jean ; Henderson-Sellers, Brian ; Gonzalez-Perez, Cesar

Journal of Visual Languages and Computing, August 2012, Vol.23(4), pp.195-212 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1045-926X ; DOI: 10.1016/j.jvlc.2012.04.001

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Animated transitions between user interface views

Dessart, Charles-Eric ; Motti, Vivian ; Vanderdonckt, Jean

Proceedings of the International Working Conference on advanced visual interfaces, 21 May 2012, pp.341-348

ISBN: 9781450312875 ; ISBN: 145031287X ; DOI: 10.1145/2254556.2254623

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Generative Programming of graphical user interfaces

Schlee, Max ; Vanderdonckt, Jean

Proceedings of the working conference on advanced visual interfaces, 25 May 2004, pp.403-406

ISBN: 1581138679 ; ISBN: 9781581138672 ; DOI: 10.1145/989863.989936

Toàn văn không sẵn có

4
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

A domain model-driven approach for producing user interfaces to multi-platform information systems

Stocq, Julien ; Vanderdonckt, Jean

Proceedings of the working conference on advanced visual interfaces, 25 May 2004, pp.395-398

ISBN: 1581138679 ; ISBN: 9781581138672 ; DOI: 10.1145/989863.989934

Toàn văn không sẵn có

5
Multimodality for Plastic User Interfaces: Models, Methods, and Principles
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Multimodality for Plastic User Interfaces: Models, Methods, and Principles

Vanderdonckt, Jean ; Calvary, Gaëlle ; Coutaz, Joëlle ; Stanciulescu, Adrian; Tzovaras, Dimitrios (Editor)

Signals and Commmunication Technologies, Multimodal User Interfaces: From Signals to Interaction, pp.61-84

ISBN: 9783540783442 ; ISBN: 354078344X ; E-ISBN: 9783540783459 ; E-ISBN: 3540783458 ; DOI: 10.1007/978-3-540-78345-9_4

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Splitting rules for graceful degradation of user interfaces

Florins, Murielle ; Simarro, Francisco ; Vanderdonckt, Jean ; Michotte, Benjamin

Proceedings of the working conference on advanced visual interfaces, 23 May 2006, pp.59-66

ISBN: 1595933530 ; ISBN: 9781595933539 ; DOI: 10.1145/1133265.1133276

Toàn văn không sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Generating systems from multiple sketched models

Schmieder, Paul ; Plimmer, Beryl ; Vanderdonckt, Jean

Journal of Visual Languages and Computing, 2010, Vol.21(2), pp.98-108 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1045-926X ; DOI: 10.1016/j.jvlc.2009.12.003

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A methodology for designing information security feedback based on User Interface Patterns

Muñoz-Arteaga, Jaime ; González, Ricardo Mendoza ; Martin, Miguel Vargas ; Vanderdonckt, Jean ; Álvarez-Rodríguez, Francisco

Advances in Engineering Software, 2009, Vol.40(12), pp.1231-1241 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0965-9978 ; DOI: 10.1016/j.advengsoft.2009.01.024

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2006  (2)
 2. 2006đến2007  (1)
 3. 2008đến2008  (1)
 4. 2009đến2010  (2)
 5. Sau 2010  (2)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Vanderdonckt, Jean
 2. Vanderdonckt, J
 3. Michotte, Benjamin
 4. Muñoz-Arteaga, Jaime
 5. Schlee, Max

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...