skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 433  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Bộ dữ liệu nghiên cứu xóa Chủ đề: Applied Computer Science xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

The fourfold relationship between strategies, tactics, heuristics, & criterion

Simon Wells

DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.97104.V1 ; Related DOI: 10.6084/m9.figshare.97104

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

The fourfold relationship between strategies, tactics, heuristics, & criterion

Simon Wells

DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.97104.V2 ; Related DOI: 10.6084/m9.figshare.97104

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

The fourfold relationship between strategies, tactics, heuristics, & criterion

Simon Wells

DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.97104.V3 ; Related DOI: 10.6084/m9.figshare.97104

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Key Findings from Information Security Survey at Higher Education Institutions in the KSA.pdf

Majedah Alkharji ; Hang Liu ; Mayyada Al Hammoshi

DOI: 10.6084/m9.figshare.5996756.v1 ; Related DOI: 10.6084/m9.figshare.5996756

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Key Findings from Information Security Survey at Higher Education Institutions in the KSA.pdf

Majedah Alkharji ; Hang Liu ; Mayyada Al Hammoshi

DOI: 10.6084/m9.figshare.5996756

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

SMS - RE for Robotic Systems

Danyllo Albuquerque

DOI: 10.6084/m9.figshare.4836146.v1 ; Related DOI: 10.6084/m9.figshare.4836146

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Identity of Research Data

Alexander Hayes ; Amir Aryani

DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.157165.V1 ; Related DOI: 10.6084/m9.figshare.157165

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Identity Awareness of Research Data

Alexander Hayes ; Amir Aryani

DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.157165.V2 ; Related DOI: 10.6084/m9.figshare.157165

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Identity Awareness of Research Data

Alexander Hayes ; Amir Aryani

DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.157165

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

SMS - RE for Robotic Systems

Danyllo Albuquerque

DOI: 10.6084/m9.figshare.4836146

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Danish language Web pages dataset

Lulwah Alkwai

DOI: 10.6084/m9.figshare.4588732

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Graph Samplink Results

Laurens Rietveld ; Christophe Guéret ; Stefan Schlobach ; Antonis Loizou ; Rinke Hoekstra

DOI: 10.6084/m9.figshare.724011.v1 ; Related DOI: 10.6084/m9.figshare.724011

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Project summary for "Neural Networks and Musical Style Recognition"

Sarah Callaghan

DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.91476.V1 ; Related DOI: 10.6084/m9.figshare.91476

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Use Cases Results RMLEditor vs RMLx Visual Editor

Pieter Heyvaert

DOI: 10.6084/m9.figshare.5577415.v1 ; Related DOI: 10.6084/m9.figshare.5577415

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

R code for the function fs_create

Carl Boettiger

DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.95839.V1 ; Related DOI: 10.6084/m9.figshare.95839

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Neural Networks and Musical Style Recognition

Sarah Callaghan

DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.91480.V1 ; Related DOI: 10.6084/m9.figshare.91480

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

MIR-1K.rar

khurram ashfaq

DOI: 10.6084/m9.figshare.5802891.v1 ; Related DOI: 10.6084/m9.figshare.5802891

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

BP_datasets

Valentina Beretta

DOI: 10.6084/m9.figshare.4476632

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

BP_datasets

Valentina Beretta

DOI: 10.6084/m9.figshare.4476632.v1 ; Related DOI: 10.6084/m9.figshare.4476632

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mapping files for unbounded data study

Pieter Heyvaert

DOI: 10.6084/m9.figshare.6108632.v1 ; Related DOI: 10.6084/m9.figshare.6108632

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 433  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Aidan Hogan
  2. Daniele de Rigo
  3. Pieter Heyvaert
  4. Lorena A. Barba
  5. Barbara Poblete

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...