skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Sách xóa Tác giả/ người sáng tác: European Commission xóa Chủ đề: Application of Eu Law xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Intersectional discrimination in EU gender equality and non-discrimination law
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Intersectional discrimination in EU gender equality and non-discrimination law

Fredman, Sandra; European Commission ; Directorate-General for Justice and Consumers ; European Network of Legal Experts in Gender Equality and Non-Discrimination

ISBN: 978-92-79-57950-9 ; DOI: 10.2838/241520

Toàn văn sẵn có

2
Country report on non-discrimination Romania 2016.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Country report on non-discrimination Romania 2016.

Iordache, Romanița Elena; European Commission ; Directorate-General for Justice and Consumers ; Human European Consultancy ; Migration Policy Group ; Universiteit Utrecht

ISBN: 978-92-79-47017-2 ; DOI: 10.2838/025250

Toàn văn sẵn có

3
Country report on non-discrimination Romania 2018.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Country report on non-discrimination Romania 2018.

Iordache, Romanița; European Commission ; Directorate-General for Justice and Consumers ; Human European Consultancy ; Migration Policy Group ; Universiteit Utrecht

ISBN: 978-92-79-84855-1 ; DOI: 10.2838/329782

Toàn văn sẵn có

4
Country report non-discrimination United Kingdom 2017.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Country report non-discrimination United Kingdom 2017.

Vickers, Lucy ; Mccolgan, Aileen; European Commission ; Directorate-General for Justice and Consumers ; Human European Consultancy ; Migration Policy Group ; Universiteit Utrecht

ISBN: 978-92-79-68848-5 ; DOI: 10.2838/494949

Toàn văn sẵn có

5
Country report non-discrimination United Kingdom 2018.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Country report non-discrimination United Kingdom 2018.

Vickers, Lucy ; Mccolgan, Aileen; European Commission ; Directorate-General for Justice and Consumers ; Human European Consultancy ; Migration Policy Group ; Universiteit Utrecht

ISBN: 978-92-79-85558-0 ; DOI: 10.2838/92888

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...