skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Chủ đề: Application Rate xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nitrolimigation: A Nutrient-in-Water Resource for Sustainable Crop Production on 'Acid Sands' of Southern Nigeria

Amalu, Uche C ; Okon, Paul B

Journal of Plant Nutrition, 07 June 2015, Vol.38(7), pp.988-1005 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0190-4167 ; E-ISSN: 1532-4087 ; DOI: 10.1080/01904167.2014.963117

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Use of poultry droppings for remediation of crude-oil-polluted soils: Effects of application rate on total and poly-aromatic hydrocarbon concentrations

Ezenne, G.I ; Nwoke, O.A ; Ezikpe, D.E ; Obalum, S.E ; Ugwuishiwu, B.O

International Biodeterioration & Biodegradation, August 2014, Vol.92, pp.57-65 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0964-8305 ; E-ISSN: 1879-0208 ; DOI: 10.1016/j.ibiod.2014.01.025

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (1)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Okon, Pb
  2. Obalum, Se
  3. Nwoke, O
  4. Ezenne, G.I
  5. Ezenne, G

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...