skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Pharmacy, Therapeutics, & Pharmacology xóa Tác giả/ người sáng tác: Zhang, X xóa Chủ đề: Apoptosis Inducers xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

ABT-737 synergizes with arsenic trioxide to induce apoptosis of gastric carcinoma cells in vitro and in vivo

Sun, X P ; Zhang, X ; He, C ; Qiao, H ; Jiang, X ; Jiang, H ; Sun, X

The Journal of international medical research, 2012, Vol.40(4), pp.1251-64 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1473-2300 ; PMID: 22971477 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Cơ sở dữ liệu 

  1. Sage Journals (Sage Publications)  (1)
  2. MEDLINE/PubMed (NLM)  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. He, C
  2. He
  3. Jiang, H
  4. Zhang, X
  5. Sun

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...