skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Antiviral Agents xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Behaviour and control of influenza in institutions and small societies

Finnie, Thomas James Ronald ; Hall, Ian M ; Leach, Steve

Journal of the Royal Society of Medicine, February 2012, Vol.105(2), pp.66-73 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0141-0768 ; E-ISSN: 1758-1095 ; DOI: 10.1258/jrsm.2012.110249

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Potential impact of antiviral drug use during influenza pandemic

Gani, Raymond ; Hughes, Helen ; Fleming, Douglas ; Griffin, Thomas ; Medlock, Jolyon ; Leach, Steve

Emerging infectious diseases, September 2005, Vol.11(9), pp.1355-62 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1080-6040 ; PMID: 16229762 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Leach, Steve
  2. Leach, S
  3. Finnie, Thomas James Ronald
  4. Gani, Raymond
  5. Griffin, T.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...