skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Fazli, Ladan xóa Chủ đề: Antineoplastic Agents xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

TAK‐441, a novel investigational smoothened antagonist, delays castration‐resistant progression in prostate cancer by disrupting paracrine hedgehog signaling

Ibuki, Naokazu ; Ghaffari, Mazyar ; Pandey, Mitali ; Iu, Irene ; Fazli, Ladan ; Kashiwagi, Masahide ; Tojo, Hideaki ; Nakanishi, Osamu ; Gleave, Martin E. ; Cox, Michael E.

International Journal of Cancer, 15 October 2013, Vol.133(8), pp.1955-1966 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-7136 ; E-ISSN: 1097-0215 ; DOI: 10.1002/ijc.28193

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

High fidelity patient-derived xenografts for accelerating prostate cancer discovery and drug development

Lin, Dong ; Wyatt, Alexander W ; Xue, Hui ; Wang, Yuwei ; Dong, Xin ; Haegert, Anne ; Wu, Rebecca ; Brahmbhatt, Sonal ; Mo, Fan ; Jong, Lina ; Bell, Robert H ; Anderson, Shawn ; Hurtado-Coll, Antonio ; Fazli, Ladan ; Sharma, Manju ; Beltran, Himisha ; Rubin, Mark ; Cox, Michael ; Gout, Peter W ; Morris, James ; Goldenberg, Larry ; Volik, Stanislav V ; Gleave, Martin E ; Collins, Colin C ; Wang, Yuzhuo

Cancer research, 15 February 2014, Vol.74(4), pp.1272-83 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1538-7445 ; PMID: 24356420 Version:1 ; DOI: 10.1158/0008-5472.CAN-13-2921-T

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Fazli, Ladan
  2. Gleave, Martin E
  3. Tojo, Hideaki
  4. Ghaffari, Mazyar
  5. Pandey, Mitali

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...