skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Chen, Meixue xóa Chủ đề: Antibiotic Resistance xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Occurrence of antibiotic resistance genes and mobile genetic elements in enterococci and genomic DNA during anaerobic digestion of pharmaceutical waste sludge with different pretreatments.(Report)

Tong, Juan ; Lu, Xueting ; Zhang, Junya ; Sui, Qianwen ; Wang, Rui ; Chen, Meixue ; Wei, Yuansong

Bioresource Technology, 2017, Vol.235, p.316 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0960-8524 ; DOI: 10.1016/j.biortech.2017.03.104

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Distribution of antibiotic resistance genes (ARGs) in anaerobic digestion and land application of swine wastewater

Sui, Qianwen ; Zhang, Junya ; Chen, Meixue ; Tong, Juan ; Wang, Rui ; Wei, Yuansong

Environmental Pollution, 2016, Vol.213, p.751(9) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0269-7491 ; DOI: 10.1016/j.envpol.2016.03.038

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sludge bio-drying: Effective to reduce both antibiotic resistance genes and mobile genetic elements

Zhang, Junya ; Sui, Qianwen ; Tong, Juan ; Buhe, Chulu ; Wang, Rui ; Chen, Meixue ; Wei, Yuansong

Water Research, Dec 1, 2016, Vol.106, p.62(9) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0043-1354 ; DOI: 10.1016/j.watres.2016.09.055

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of red mud addition on tetracycline and copper resistance genes and microbial community during the full scale swine manure composting.(Report)

Wang, Rui ; Zhang, Junya ; Sui, Qianwen ; Wan, Hefeng ; Tong, Juan ; Chen, Meixue ; Wei, Yuansong ; Wei, Dongbin

Bioresource Technology, 2016, Vol.216, p.1049 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0960-8524 ; DOI: 10.1016/j.biortech.2016.06.012

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Profiles and drivers of antibiotic resistance genes distribution in one-stage and two-stage sludge anaerobic digestion based on microwave-H.sub.2O.sub.2 pretreatment.(Report)

Zhang, Junya ; Liu, Jibao ; Wang, Yawei ; Yu, Dawei ; Sui, Qianwen ; Wang, Rui ; Chen, Meixue ; Tong, Juan ; Wei, Yuansong

Bioresource Technology, 2017, Vol.241, p.573 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0960-8524 ; DOI: 10.1016/j.biortech.2017.05.157

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Seasonal variation and removal efficiency of antibiotic resistance genes during wastewater treatment of swine farms.(Report)

Sui, Qianwen ; Zhang, Junya ; Tong, Juan ; Chen, Meixue ; Wei, Yuansong

Environmental Science and Pollution Research, 2017, Vol.24(10), p.9048(10) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0944-1344 ; DOI: 10.1007/s11356-015-5891-7

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fate of microbial pollutants and evolution of antibiotic resistance in three types of soil amended with swine slurry.(Report)

Sui, Qianwen ; Zhang, Junya ; Chen, Meixue ; Wang, Rui ; Wang, Yawei ; Wei, Yuansong

Environmental Pollution, 2019, Vol.245, p.353 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0269-7491 ; DOI: 10.1016/j.envpol.2018.11.003

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Wei, Yuansong
  2. Chen, Meixue
  3. Sui, Qw
  4. Wei, Ys
  5. Zhang, Jy

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...