skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Genres of Recollection : Archival Poetics and Modern Greece
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Genres of Recollection : Archival Poetics and Modern Greece

Papailias, Penelope

E-ISBN: 9781403981462 E-ISBN: 1403981469 DOI: 10.1057/9781403981462 ISBN: 9781403961051 ISBN: 9781403961068

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Cơ sở dữ liệu 

  1. SpringerLink Books - All  (1)
  2. Palgrave Connect  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Papailias, Penelope.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...