skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Xin lưu ý thêm kết quả có thể có sẵn bằng cách chỉnh truy vấn tìm kiếm của bạn.
Lọc theo: Ngôn ngữ: Italian xóa Chủ đề: Physics xóa Chủ đề: Anthropology xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Mysteries and Discoveries of Archaeoastronomy: From Giza to Easter Island
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mysteries and Discoveries of Archaeoastronomy: From Giza to Easter Island

Magli, Giulio

ISBN: 978-0-387-76564-8 ; E-ISBN: 978-0-387-76566-2 ; DOI: 10.1007/978-0-387-76566-2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Cơ sở dữ liệu 

  1. SpringerLink Books - All  (1)
  2. SpringerLink Books  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Magli, Giulio

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...