skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Sautman, Barry xóa Cơ sở dữ liệu: JSTOR Archival Journals xóa Chủ đề: Anthropology xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Is Xinjiang an Internal Colony?

Sautman, Barry

Inner Asia, 2000, Vol.2(2), pp.239-271 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1464-8172 ; E-ISSN: 2210-5018 ; DOI: 10.1163/146481700793647788

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Peking Man and the Politics of Paleoanthropological Nationalism in China

Sautman, Barry

The Journal of Asian Studies, 2001, Vol.60(1), pp.95-124 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-9118 ; E-ISSN: 1752-0401 ; DOI: 10.2307/2659506

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Sautman, Barry
  2. Barry Sautman
  3. Sautman, B

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...